Loading...

31, మే 2018, గురువారం

మధ్యాహ్నార్కుడూ మానవలోకము

పద్యాలలో సంభాషణ-

http://sanchika.com/madhyahnaarkudu-manavalokamu/


-----------------

మధ్యాహ్నార్కుడూ మానవలోకము
-----------------------------------------
మధ్యాక్కర-
. ఎంలో నొకచెంప కంద, హింసగా తోచెనే రమణి
మండెనే హృదయమ్ము మేను, మానినీ వినుమునా బాధ
బంలన్ పగులగా కొట్టు, పాటును పడువారి తలువ
నిండెనే నా కండ్లు చెలియ, నీరుగా కరుగ, నా మనము.

. ఇండ్లను కట్టెడు వేళ నిద్ధర నున్నట్టి చెట్లఁ -
గండ్లను, బుద్ధిని మూసి కాటువేసిన పాపఫలము
ముండ్ల చెట్లనుఁ గూడ నిచట ముదమార కానంగలేము,
పండ్లనుఁ బండించి యిచ్చు పాదపముల వెన్ని గలవు?

. పామిట్టుల కాలుచుండ రుగునుఁదీసెడు వేళ
పారక్షలు కొన లేని డుగుజీవులఁ నెట్లు మరతు?
మీదుమిక్కిలినేటికేడు మిన్నయగుచునుండె వేడి,
పోమనగ వేరు గలదె భూమిని వీడినన్ మనకు?

. ల్లెపూలని, మామిడి యని దిని మురిపెమందరాదొ!
యెల్ల తావుల తావుఁ బఱపు హేరాళ సుమరాశి గనవొ!
యుల్లము రంజిల్లదేమొ! యొప్పు కొనగ నెట్టి బెట్టొ!
ల్లని కుండల నీటి క్కటి రుచినెఱుంగవొకొ!

. గొడుగులు, వీవనల్ దెచ్చి కొందరికైనను పంచి,
లక వాడక యుండ చ్చని చెట్లను తడిపి,
కుడువగ నీటిని నింపి కొన్ని కుండలనైన యుంచి,
కదారులఁ బెట్టఁ దగును, డచిపోయెడు వారికొఱకు.

. పాటల పసి వాండ్రు హాయిగా నుందురో గాదొ!
మామాటకు మురిపించి మాయలఁ జేయగా రారొ!
పేలో పెండ్లిండ్ల, పల్లె పేరంటముల కళ లేదొ!
తోలో నుయ్యాల లూగ తొందర కలుగునో లేదొ!

. చెటలుఁ బట్టుచునున్న చింలేమియు లేని వారు
గుములు గుములు జేరిరదిగొ కూడినాడుకొనగ, శలవు
బడులకటంచు మురిసి-  గ్గరకుఁ బిలిచి పాట
నీయముగ నేర్పుమోయి, ఖండనమండనలేల?

. ద్విపద
లోటులనెంచగా లొసుగులునటులె
నోట మంచి పలుక నూరును నటులె.
                                           ------------------


---లక్ష్మీదేవి.

29, ఏప్రిల్ 2018, ఆదివారం

కొన్ని పద్యాలు

ఉ. సారములెల్ల నేర్చిన విశారదు తండ్రికి నొక్క దెబ్బకీ
భూరి ప్రపంచమెల్ల విన బొబ్బలు వెట్టుచు స్తంభమొక్కెడన్
తీరుగ వ్రచ్చిలన్ వెడలి తీండ్రిలు వానిని మట్టుబెట్టవే!
పారము ముట్ట, నా దుడుకు బద్దలు చేయగరమ్ము శ్రీహరీ! 


కం.  ఇచ్చకములనాడగ, మది
ముచ్చట పడినట్లు చేయ మోహములెన్నో.
హెచ్చగుచుండగ , మరిమరి

యిచ్చట నెగ్గుటలెటులను నెఱుకయు నిమ్మా..


కం. మాయామేయము జగమిది
కాయమ్మైనను మురిపెపు కలయేయైనన్
ప్రాయమ్మైనను నొకచో
బాయక మానునె, యెవరిది పంతము చెల్లున్?
--------లక్ష్మీ దేవి.

18, ఏప్రిల్ 2018, బుధవారం

పది రూపాలకు మంగళమ్.

సీసము-

నీటిలో నొక చేప, నిక్కి చూసెడిదొక
కూర్మమ,దియె చూడు గొప్ప కిటియు,
గర్జించు సింహమ్ము, గరిమ గల వటువు,
విల్లు బట్టెడు వాఁడు, నల్ల చెలుఁడు,
హలము భుజమునున్న బలుఁడ,దొ పరశువు
బట్టిన వాని,దా పదనుఁ గనుము
తురగమ్ము నెక్కుచు తొందర నొచ్చెడు
కల్కి యొక్కడినిటఁ గాంచగలము. 


ఆటవెలది-
 వందనములు పలికి పద్మనాభునికిట
పలుకు పాట వోలె పాడుచుంటి
మంగళముల పాట బంగారు నోటనఁ
బలుకుచుంటి స్వామి పదము చేరి.

14, ఏప్రిల్ 2018, శనివారం

ఓర్వబోకుమా!

కర్కశమానసులకు, కటు
మర్కట బుద్ధులకు కఠిన మరణము విధిగా
నర్కుని యుదయము లోపల
తర్కములాడక విధింప తామసమేలా?

ధర్మపు మార్గమున్ విడచి తామసబుద్ధిఁ బ్రజాళినిట్టులే
మర్మమెఱుంగజాలరని, మాయల నుచ్చుల వ్రేల్చునట్టి దు
ష్కర్మలఁ జేయగాఁ దలచు క్రౌర్యముఁ జూపెడు వారికి, నదే
దుర్మతితోడఁ దోడ్పడెడు దుష్టులనెప్పుడు నోర్వబోకుమా!

కిలకిల నవ్వుతో, పలుకు కీరముఁ బోలెడు బాలలిద్ధరన్
పలువుర దీవనల్ బడసి భద్రమునుండగ కోరుకొందమీ
నిల గల తావులెల్లెడల నెక్కుడు క్షేమము నుండ పెద్ద వా
రలు కడు శ్రద్ధతో మసలి రక్షణఁ జేయగ శక్తి కావలెన్.
----

26, మార్చి 2018, సోమవారం

అలవాట్లలో ఆలోచనలు

     మొదట శాస్త్రీయంగా ఆలోచించి మొదలుపెట్టబడినా, కాలక్రమంలో అర్థం ఉద్దేశ్యం తెలియకుండా తరతరాలూ ఆచరించడంలో చాదస్తాలుగా అనిపిస్తున్నాయి.
ఇప్పుడు చదువులో కూడా ఏది ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నామో తెలియకుండా బోలెడు సబ్జెక్ట్ లు ఉంటున్నాయి. పిల్లలకు ఇదీ ఈనాడు చాదస్తమూ, మూఢనమ్మకంలాగే అయిపోయింది.:)
అర్థం లేని చదువు వ్యర్థము అన్నట్టు మొక్కుబడిగా ఆచరించి ఇలా తయారైపోయినాయి.


       నీళ్ళతో, ఉప్పు కారాలతో వండినవి ఒక్క రోజుకో, ఒక్క పూటకో. అవి నిలువ ఉండవు. కాబట్టి వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు ఆ ఒక్కరోజు కు కూడా.
వాటిని అందరూ అన్ని (శుభ్రమైన, కాని) చేతులతో , గుడ్డలతో తగలడం వల్ల వాటి లైఫ్ (మన్నిక) ఇంకా తగ్గవచ్చునని, పాసి పోవచ్చునని, ఇలా కొన్ని కారణాలవల్ల ప్రత్యేకంగా ట్రీట్ చేయడమే అంటు లాంటి పదాలతో గుర్తించడం.

 
                   ఇక నూనె, నేయి వంటి వాటిలో వేగినవి, తీపి పదార్థాలు వీటిలో నీటి శాతం చాలా తక్కువ. ఉన్నా అది ఇగిరిపోయేంత వరకూ జిడ్డులో వేగుతుంటాయి. కాబట్టి వీటి జీవితకాలం ఎక్కువ. వీటిని అలా జాగ్రత్తగా చూడాల్సిన పని లేదు. కాబట్టి అవి అంటు అనే లాంటి మాటలతో గుర్తించడం ఉండదు.

                       మనం చేతితో తీసుకొని తినేటపుడు కూడా చేయి తప్పనిసరిగా శుభ్రం చేసుకోవాలనేది కూడా ఎక్కువ శాతం మంది వాటి జీవితకాలం అంశం దృష్టిలో ఉంచుకొనే.
ఎందుకంటే మన చేతిలో ఆ ఆహారాంశాలు మిగిలిపోతే, శుభ్రం చేసుకోకపోతే, చేతిలోని ఆ ప్రాంతంలోనే అది చెడిపోయి, పాసిపోయి రకరకాల క్రిములను ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది అనే శాస్త్రీయ దృక్పథంతో నే చేతులను సరిగ్గా శుభ్రం చేసుకొనే నియమం ఉంచుతూ వాటిని అంటు వంటి పేర్లతో గుర్తిస్తారు.
 

                           మిగతా ఏ మైసూరుపాకో, చక్కిలమో తిన్నప్పుడు అవి చేతిమీద అంటుకోవు , నీటిశాతం ఇగిరిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి. అవి చెడిపోవు అంత వెంటనే (అంటే మళ్ళీ ఏ స్నానం వల్లనో మొత్తం శుభ్రం చేసుకొనే లోపల) అందుకని అవి అంతలో ఏ క్రిములనో ఆకర్షించే అవకాశమూ లేదు. కాబట్టి వీటిని చేతితో తిన్నా శుభ్రం గురించి కొంచెం లైట్ తీసుకోవచ్చు కాబట్టి వీటిని అంటు అన్నటువంటి పేర్లతో గుర్తుపెట్టుకొనేలా బ్రెయిన్ వాష్ చేయబడదు. 

ఈ ఫేస్ బుక్ చర్చలో మిగతా మిత్రుల అభిప్రాయాలు కొన్ని-


            కూరలు అన్నం ఇలాంటివి త్వరగా చెడిపోయే పదార్ధాలు ఒకటి నుంచి ఒకటి కలిసినప్పుడు ఇంకా త్వరగా పాడవుతాయి .అందుకే వేటి గరిటలు వాటికి వాడటం ...ఇప్పటిలా నిల్వవుంచుకునేందుకు( చద్దిపెట్టెలు) గట్రా లేనికాలంలో ప్రాధమిక జాగ్రత్తలు..తప్పకుండా ఇప్పుడుకూడా ఆచరణీయమైన ఆరోగ్యసూత్రాలు...
  
                            పతంజలి సూత్రాలప్రకారం....ఆయుర్వేదం ప్రకారం...వండిన పదార్థాలు ఏవైన వెంటనే తినాలని చెబుతారు..నిలువ వుంచిన పిండినికూడా వాడవద్దని చెబుతుంది ఆయుర్వేదం.అందుకే అప్పుడు రోళ్ళకు, తిరగలి మా రాయలసీమలో ఇసుర్రాయి అంటాము వీటికి అంతటి ప్రాధాన్యత....వండిన పదార్థం కేవలం ఒక గంట వ్యవధిలో విషతుల్యం అవుతుంది!!!!! పాలను, పెరుగును, తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలను అసలు ఫ్రిజ్ లో పెట్టరాదు....ఈ నిజాలన్ని తెలియాలంటే రాజివ్ దీక్షిత్ సీ.డి..ఒకటి మార్కెట్ లో లభ్యమవుతుంది....18 గంటల నిడివిగల సీ.డి.లో ఇలాంటి ఆరోగ్యసూత్రాలు ఎన్నో తెలుసుకోవచ్చు... నాగరికతో, ఫ్రిజ్ లు, మిక్సీలపైన వ్యామోహమో,పని త్వరగా కావాలని ఆరాటమో తెలియదు గాని ఇటువంటి వస్తువుల్లో నిలువ వుంచినవి అంటు క్రిందే లెక్క..
ప్రతి పనికి శుచి, శుభ్రతే ప్రధానం...అందులోనే ఆరోగ్యము, మానసిక స్వచ్చత ఇమిడి ఉంటాయ్..
 
 

 
  ప్రశ్న ఇలా మొదలైంది.
       మామూలుగా అన్నం, కూరలు అంటు అంటాం. దానికి ఒకరి వివరణ వండినవి అంటు అని.
మరి తీపి, కారం చిరుతిళ్ళు కూడా వంట చేస్తాం కదా. అవి అంటు కాదు. ఇది ఎలా వివరించడం.
తెలుగు చదివిన మరియు ఆంధ్రదేశంలో కొంతకాలం ఉన్న ఒక అమెరికను ప్రశ్న ఇది.