Loading...

27, నవంబర్ 2018, మంగళవారం

గీతం

ఈ పాట నేను వ్రాయగా 26-11-18 న ఆకాశవాణిలో ప్రసారమైంది.
గానం- డి వి మోహనకృష్ణ మరియు బృందం.
 సంగీతం - కే సూర్యనారాయణ దీక్షితులు
 ఆకాశవాణికి కృతజ్ఞతలు.

హరినారాయణ యని మనసారగా అననీయరా
కరివరదా నిను శరణాగతిగా కననీయరా ॥ హరి॥

సుఖసౌఖ్యమ్ముల సంతోషమ్ముల
నంతో ఇంతో గాంచితినయ్యా
కష్టమునోర్చి ఇష్టము విడచి
నిష్టూరమ్ముల నొచ్చితినయ్యా
 నీకడ నాకిక నిలకడ నొసగుము నమ్మకముంచేనురా ॥హరి॥

విసిగితినయ్యా భవ బంధమ్ముల
వేసారితినీ యారు గుణమ్ముల
రోసితినయ్యా ఇహలోకమ్మున
నలిగితి నేనూ ఆశనిరాశల
నీ కడ నాకిక నిలకడ నొసగుము నమ్మకముంచేనురా ॥ హరి॥

----
సంవత్సరం క్రితం (ఋషిపీఠం పత్రికకు) వ్రాసిన పద్యాలు -
ఇందులో భావం గురించిన అజ్ఞానం మీద గురుకృప వలన కొంత కాంతి ప్రసరించింది. పద్యాల నడక గురించిన ఇష్టంతో ఇక్కడ పెడుతున్నాను.  (సంస్కృతం లోని నయనపథగామీ అష్టకానికి స్వేచ్ఛాను వాదము)
మత్తకోకిల ఛందోరూపము-
1. నాదమా యమునానదీ తటి నల్లనల్లన మ్రోగగా,
నాదిలక్ష్మి, గణేశ, బ్రహ్మ, మహా శివాదులు మ్రొక్కగా,
స్వాదుమాధురి గోపిమోమున సాజరీతులఁ గ్రోలుచున్,
నాదు దృక్కుల నిల్చియుండుము నాథ! నీలపు మాధవా!

2. వంశి, పింఛము, పట్టుదట్టియు, పాలనవ్వుల తోడుగా,
నంశుమంతులు వేలు కూడిన నబ్బురంపు ప్రకాశమున్,
సంశయమ్ములఁ దీర్చుచుండెడి చల్లనైన కటాక్ష మే
యంశమైనను నాకుఁజూపుమటందు, నీలపు మాధవా!

3. నీలపర్వత శ్రేణులందున, నీలి సంద్రపుతీరమున్,
చాల ప్రీతిని యన్నతోడ, నిజానుజాత సుభద్రతోన్,
మేలుకొల్పులు వేల్పులందరు మించు భక్తినిఁ బాడగా,
నేలుచుంటివి. దర్శనమ్మిడు నేడు, నీలపుమాధవా!

4. ఆ కృపార్ణవు, మేఘవర్ణుని నా సతీ కమలాక్షియున్,
నాకనాథుఁడు, శారదాసతి నమ్మి కీర్తనఁ జేయగా,
లోకబంధుగ నా శృతీస్మృతులొక్కటై నినుఁ గొల్వగా,
నాకు దిక్కుగ నిల్చియుండుము నాథ! నీలపు మాధవా!

5. భూతలమ్మను స్యందనమ్మున పుణ్యవంతుల పంటగా
గీతనాట్యపు సంభ్రమమ్ముల కృష్ణభక్తుల వేడుకై
జోతలందుచు నేగుచుండెడి శోభఁ గాంచగ వేడుదున్,
నా తమింగని కానుపింపుము, నాథ! నీలపు మాధవా!

6.నీరజాక్షుఁడు, దివ్యతేజుఁడు, నీలికొండకు నేలికై,
కోరుకున్న లలామ రాధకు కొంగుబంగరు పోలికై,
కూరిమిన్ తననాదిశేషుఁడు కోరి మోయుచునుండగా,
దారి చూపెడి స్వామివందురు, దారు నీలపుమాధవా!

7.హాటకమ్ములు, సంపదల్ మరి యాధిపత్యముఁ బెండ్లియున్
మాటకైనను కోరనెప్పుడు. మా మహాశివుడర్చనల్
మాటిమాటికి చేయు స్వామివి, మాదు డెందము నిండ, నే
నాటికిన్ స్థిరవాసముండుము నాథ! నీలపుమాధవా!

8.సారహీనపు బంధనమ్ములు, చాల పాపపు మూటలున్
భారమైనవి. మోయజాలను పాపనాశ! భవాబ్ధినిన్
తారకమ్మయి కావరాగదె, దానవాంతక వేగమే!
జారకుండెడి భక్తినీయవె చాలు, నీలపుమాధవా!

ఈ సంబోధన ల వంటి నామరూపలింగభేదాలు వర్జ్యాలు.
ఈ విషయంలో దారిచూపగలిగిన వారు సూచనలివ్వగలరని ఆశిస్తాను.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి