Loading...

31, మే 2018, గురువారం

మధ్యాహ్నార్కుడూ మానవలోకము

పద్యాలలో సంభాషణ-

http://sanchika.com/madhyahnaarkudu-manavalokamu/


-----------------

మధ్యాహ్నార్కుడూ మానవలోకము
-----------------------------------------
మధ్యాక్కర-
. ఎంలో నొకచెంప కంద, హింసగా తోచెనే రమణి
మండెనే హృదయమ్ము మేను, మానినీ వినుమునా బాధ
బంలన్ పగులగా కొట్టు, పాటును పడువారి తలువ
నిండెనే నా కండ్లు చెలియ, నీరుగా కరుగ, నా మనము.

. ఇండ్లను కట్టెడు వేళ నిద్ధర నున్నట్టి చెట్లఁ -
గండ్లను, బుద్ధిని మూసి కాటువేసిన పాపఫలము
ముండ్ల చెట్లనుఁ గూడ నిచట ముదమార కానంగలేము,
పండ్లనుఁ బండించి యిచ్చు పాదపముల వెన్ని గలవు?

. పామిట్టుల కాలుచుండ రుగునుఁదీసెడు వేళ
పారక్షలు కొన లేని డుగుజీవులఁ నెట్లు మరతు?
మీదుమిక్కిలినేటికేడు మిన్నయగుచునుండె వేడి,
పోమనగ వేరు గలదె భూమిని వీడినన్ మనకు?

. ల్లెపూలని, మామిడి యని దిని మురిపెమందరాదొ!
యెల్ల తావుల తావుఁ బఱపు హేరాళ సుమరాశి గనవొ!
యుల్లము రంజిల్లదేమొ! యొప్పు కొనగ నెట్టి బెట్టొ!
ల్లని కుండల నీటి క్కటి రుచినెఱుంగవొకొ!

. గొడుగులు, వీవనల్ దెచ్చి కొందరికైనను పంచి,
లక వాడక యుండ చ్చని చెట్లను తడిపి,
కుడువగ నీటిని నింపి కొన్ని కుండలనైన యుంచి,
కదారులఁ బెట్టఁ దగును, డచిపోయెడు వారికొఱకు.

. పాటల పసి వాండ్రు హాయిగా నుందురో గాదొ!
మామాటకు మురిపించి మాయలఁ జేయగా రారొ!
పేలో పెండ్లిండ్ల, పల్లె పేరంటముల కళ లేదొ!
తోలో నుయ్యాల లూగ తొందర కలుగునో లేదొ!

. చెటలుఁ బట్టుచునున్న చింలేమియు లేని వారు
గుములు గుములు జేరిరదిగొ కూడినాడుకొనగ, శలవు
బడులకటంచు మురిసి-  గ్గరకుఁ బిలిచి పాట
నీయముగ నేర్పుమోయి, ఖండనమండనలేల?

. ద్విపద
లోటులనెంచగా లొసుగులునటులె
నోట మంచి పలుక నూరును నటులె.
                                           ------------------


---లక్ష్మీదేవి.