Loading...

22, మార్చి 2013, శుక్రవారం

మయూరుని సూర్యశతకము, అర్థము-౫

౪౧. మూర్ధ్న్యద్రేర్ధాతురాగస్తరుషు కిసలయోవిద్రుమౌఘస్సముద్రే
దిఙ్మాతఙ్గోత్తమాఙ్గేష్వభినవనిహితస్సాన్ద్రసిన్ధూరరేణుః
సీమ్నివ్యోమ్నశ్చహెమ్నస్సురశిఖరిభువోజాయతే యః ప్రకాశః
శోణీమ్నాసౌ ఖరాంశోరుషసి దిశతు వశ్శర్మశోభైకదేశః||
అర్థము
యః= ఏది, శోణిమ్నా= యెరుపుచేత, అద్రేఃమూర్ధ్ని=కొండశిఖరమున, ధాతురాగః= గైరికాది ధాతువుల యెఱుపై , తరుషు= వృక్షములయందు , కిసలయః= యెఱ్ఱని చివురాకై , సముద్రే= సముద్రమునందు , విద్రుమౌఘః= పగడముల సమూహమై, దాఙ్మాతఙ్గోత్తమాంగేషు= దిగ్గజముల కుంభస్థలములయందు, అభినవనిహితః= క్రొత్తగానుంచబడిన , సాంద్రసిందూరరేణుం= దట్టపు సిందూరపరాగమై ,వ్యోమ్నః సీమ్ని= ఆకసపుటంచున, సురశిఖరి భువః హోమ్నః ప్రకాశః= మేరు పర్వతమున బుట్టిన బంగారుకాంతియై, జాయతే= ఉదయించుచున్నదో, అసౌ = అట్టి ఈ , ఉషసిశోభైకదేశః= ప్రాతఃకాలమున శోభకు ముఖ్యస్థానమగు , ఖరాంశోః ప్రకాశః= సూర్యుని ప్రకాశము , వః= మీకు, శర్మ= సుఖమును , దిశతు= యిచ్చుగాక.
భావము (నాకు తెలిసి)
ఉదయారుణకాంతులతో ప్రకాశించే సూర్యుడే కొండశిఖరములందు గైరికాది ధాతువుల యెఱుపై,  వృక్షముల చివురాకై, సముద్రము నందు పగడముల సమూహమై, దిగ్గజముల కుంభస్థలములయందుంచబడిన సిందూర పరాగమై, మేరుపర్వతపు బంగరు కాంతియై, ప్రాతఃకాలపు ప్రకృతికే సౌందర్యమై అలరారుచున్నది. ఇట్టి సూర్యప్రకాశము మీకు సుఖమునొసగు గాక.
**************************************************
౪౨. అస్తాద్రీశోత్తమాఙ్గేశ్రితశశినితమః కాలకూటేనిపీతే
యాతి వ్యక్తిం పురస్తాదరుణకిసలయే ప్రత్యుషః పారిజాతే
ఉద్యన్త్యా రక్త పీతామ్బరవిశదతరోద్వీక్షితాతీక్ష్ణభానో
ర్లక్ష్మీర్లక్ష్మీరివాస్తు స్ఫుటకమలపుటాపాశ్రయా శ్రేయసే వః 

అవతారిక
ఈ శ్లోకమున కవి సూర్యశోభను లక్ష్మీదేవితోపోల్చినాడు. సముద్రమునుంది ఉద్భవించిన చంద్రుని ముందుగా శివుడు తలదాల్చినాడు. ముందుగా బుట్టిన కాలకూటమును మ్రింగి రూపుమాపినాడు. తరువాత కల్పవృక్షము పుట్టినది. తరువాత లక్ష్మీదేవి బుట్టినది. ఆమెను విష్ణువు అనురాగముతో చూచినాడు. ఈ విశేషములను కొన్నిటిని రూపకాలంకారముతోను ఒక దానిని శ్లేషతోను ఒక దానిని సాధారణ ధర్మముతోను కవి సాధించినాడు.
అర్థము
అస్తాద్రీశోత్తమాంగే = అస్తమయపర్వతమనెడి శివుని యొక్క శిరస్సు, శ్రితశశిని= ఆశ్రయింపబడిన చంద్రుడు కలదగుచుండగా (అనగా శిరస్సును చంద్రుడాశ్రయింపగా అని భావము. సూర్యశోభపక్షమున చంద్రుడస్తమించుచుండగా అని) , తమఃకాలకూటే= అంధకారమనెడి కాలకూటవిషము, నిపీతే = త్రాగబడగా (అంధకారము నశింపగా) అరుణకిసలయే=  యెఱ్ఱని చివురాకులు కల (సూర్యపక్షమున అరుణుడనెడి చివురాకుకల అని భావము) ఈ "అరుణ" పదము రెండు విధములుగా ఉపయోగించినది) , ప్రత్యుషః  పారిజాతే= ఉషః కాలమనెది కల్పవృక్షము , పురస్తాత్ వ్యక్తింయాతే= యెదుట గౌరవమగుచుండగా , ఉద్యంతి= ఉదయించి పైకి వచ్చుచున్నదయి, ఆ రక్త పీతాంబర విశదతరోద్వీక్షితా= అంతటను యెఱుపు రంగు పసుపురంగు కలిగిన ఆకాశము కలదయి  స్ఫుటముగా చూడబడుచున్నదయి (లక్ష్మి పక్షమున పరిపూర్ణాను రాగముగల పీతాంబరునిచేత (విష్ణువుచేత) విశదము గా చూడబడుచున్నదయి) మరియు స్ఫుటకమల పుటాపాశ్రయం= వికసించిన పద్మపుటము నాశ్రయించినదయి (యిది రెండర్థములకు సాధారణము) లక్ష్మీరివ= లక్ష్మీదేవి వలెనున్న, తీక్షభానోః లక్ష్మీః= సూర్యుని శోభ , వః= మీకు శ్రేయసే= శుభము కొఱకు , అస్తు = అగుగాక.
భావము (నాకు తెలిసి)
ఇక్కడ కవి సూర్యోదయ సమయాన్ని, క్షీరసాగరమథన సందర్భంలో లబ్ధి తో అద్భుతమైన పోలిక తెస్తున్నాడు.
క్షీరసాగర మథనము జరిగినపుడు  హాలాహలముఉద్భవించగా  దానిని శివుడు త్రాగుట, చంద్రుడు వెలువడుట, అరుణాంకురాలతో చివురించిన కల్పవృక్షము వెలువడుట, నీటినుండి పద్మము వచ్చినట్టుగా లక్ష్మీదేవి వెలువడగా విష్ణువు సానురాగంగా చూచుటను  సూర్యోదయసందర్భంలో వరుసగా- చుట్టూ ఆవరించిన చీకటిని హరించుట, చంద్రుడు పడమటి శిఖరము చేరుట (పడమటి శిఖరమనగా నిచ్చట చీకటి అను హాలాహలమును సేవించిన శివుడని, చందురుని స్థిర ఆవాసము శివుని శిరసుగాన పడమటి శిఖరమును శివునితో పోల్చుట,తూర్పున సూర్యోదయమైనపుడు చీకట్లు పడమట చేరాయన్నట్టు చెప్పటం జరిగింది.), యెఱ్ఱచివురులున్న కల్పవృక్షము యెఱ్ఱని కిరణాలు దాల్చిన బాలార్కుడు వెలువడుట, పసుపు ఎఱుపు రంగులు కల ఆకాశము లోని సూర్యుడు- పీతాంబరధరుడైన విష్ణువు లక్ష్మిని చూసినట్టుగా-వికసించిన పద్మము వైపు చూచుటతో పోల్చిన కవి అటువంటి శోభ మీకెల్లరకును శుభము కలిగించునని చెపుతున్నారు.
******************************************************
౪౩.నోదన్వాఞ్జన్మభూమిర్నతదుదరభువోబాన్ధవాః కౌస్తుభాద్యా
యశ్యాః పద్మం న పాణౌన చ నరకరి పూరః స్థలీ వాసవేశ్మ
తేజో రూపాపరైవ త్రిషుభువన తలేష్వాదధానా వ్యవస్థాం
సాశ్రీః శ్రేయాంసి దిశ్యాదశిశిరమహసోమణ్డలాగ్రోద్గతా వః||
అవతారిక
ఇంతకుముందు శ్లోకమున సూర్యకాంతి లక్ష్మీదేవి తో పోల్చబడినది. ఈ శ్లోకమున ఆమెకంటె సూర్యకాంతికి గల విలక్షణత్వమును చెప్పుచున్నాడు.
అర్థము
ఉదన్వాన్= సముద్రము , జన్మభూమి నః = పుట్టినచోటుకాదు, తదుదరభువః =  ఆ సముద్రగర్భమున పుట్టిన, కౌస్తుభాద్యాః = కౌస్తుభమణి మొదలయినవి , న బాంధవాః = బంధువులు కాదు,  మరియు , యస్యాః = సూర్యకాంతికి , పాణౌ= చేతిలో, పద్మంన= పద్మము లేదో? (మరియు) నరకరిపూరఃస్థలీ = విష్ణువు యొక్క వక్షస్థలము , వాసవేశ్శన= నివాసగృహముకాదో, సా= అట్టి తేజోరూపా =తేజోరూపమయినదియు , త్రిషు= భువనతలేషు వ్యవస్థాందధానా= మూడు ఆ లోకముల యందు నిలకడ చేసినదియు, లక్ష్మి చంచల= సూర్యతేజస్సు యందు నిలకడ కలది ఇదియే వైలక్షణ్యము) మరియు అశిశిరము ,హసః = సూర్యుని మండలాగ్రోద్గతా= మండలము నుండి వెలువడిన , పరైవశ్రీః = వేరొక శ్రీ (లక్ష్మి) , వః  = మీకు, శ్రేయాంసి = శ్రేయస్సులను , దిశ్యాత్ = ఇచ్చుగాక.
విశేషము
 శోభా సంపత్తి పద్మాసు లక్ష్మిః శ్రీరివదృశ్యతే= లక్ష్మీ శబ్దము శ్రీ శబ్దమును శోభను, సంపదను, లక్ష్మీదేవిని తెలుపును. కవి యింతకు ముందు శ్లోకమున ఈ శ్లోకమున రెండు శబ్దములను చక్కగా రెండర్థముల యందు ను చక్కగా పొందు పరిచినాడు.
భావము (నాకు తెలిసి)
లక్ష్మీ దేవి వలె సముద్రోద్భవము కాకపోయినా, కౌస్తుభము మొదలగునవి బంధువులు కాకపోయినా, చేతిలో పద్మము లేకపోయినా మూడు లోకములందు స్థిరముగా నిలిచి (లక్ష్మి వలె చంచల కాకుండా) సూర్యమండలమునుండి వెలువడు ఈ సూర్యకాంతి/ప్రకాశము అను లక్ష్మి (సంపద, శోభ అనే అర్థంలో) మీకు శ్రేయములనిచ్చుగాక అని చెపుతున్నారు.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
అశ్వవర్ణనము  

రక్షన్త్వక్షుణ్ణ హేమోపలపటలమలం లాఘవాదుత్పతన్తః
పాతఙ్గాః పఙ్గ్వవజ్ఞాజి తపవనజవా వాజినస్తే జగన్తి
యేషాం వీతాన్య చిహ్నోన్నయమపివహతాం మార్గమాఖ్యాతిమేరౌ
వుద్యన్నుద్ధామదీప్తిర్ద్యుమణిమణి శిలావేదికా జాతవేదాః ||
అర్థము
మేరౌ = మేరు పర్వతమందు , వహతాం = పరుగిడుచున్న, యేషాం= వేనికి, ఉద్యన్= పైకి ప్రసరించుచున్న, ద్యుమణి మణిశిలావేదికాజాతవేదాః = సూర్యకాంతమణుల వేదికయందున్న అగ్ని, వీతాన్యచిహ్నోన్నయమపి = దారిదప్పించుచిహ్నములు లేకపోయినను, మార్గం= దారిని, ఆఖ్యాతి = తెలుపుచున్నదో, తే = అట్టి , అక్షుణ్ణ హేమోపలపటలం = (తమగిట్టలచేత) నలుగని బంగారురాళ్ళను , అలంలాఘవాత్ = మిక్కిలి అలవోకగా, ఉత్పతన్తః = ఎగిరి దాటుచున్నవియును, పంగ్వవజ్జాజిత పవనజవాః = కుంటివాడు అని అవమానించి  వాయువును జయించిన వేగము కలదియునగు (వాయువునకు కాళ్ళు లేవు) , పాతంగాః వాజినః = సూర్యుని గుఱ్ఱములు, జగంతి= లోకములను, రక్షంతు = రక్షించుగాక, మేరువుపై సూర్యకాంతమణులున్నది సూర్యకిరణప్రాసారము చేత ఆ మణులు ప్రజ్వలించి అగ్ని వలె వాటి కాంతి పైకి ప్రసరించినది. అది సూర్యుని గుఱ్ఱములకు దారి చూపుచున్నట్లున్నదని యుత్ప్రేక్ష.
భావము (నాకు తెలిసి)
మేరుపర్వతముపై ఉండి సూర్యుని రథపు గుఱ్ఱముల కాలిగిట్టలచేత నలుగబడకుండా ఉన్న బంగారు రాళ్ళనుండి పైకి ప్రసరించుచున్న అగ్ని (దారిలో ఏ ఆటంకములు లేకపోయినా) దారిని చూపించుచుండగా అలవోకగా వాటిని దాటుతూ, కుంటివాడని అనూరుని అవమానించిన వాయువుకు అసలుకాళ్ళేలేవని , తమవేగమే ఎక్కువని చాటుతున్నట్టుగా సూర్యుని గుఱ్ఱములు ప్రయాణిస్తున్నాయి. అవి లోకాలను రక్షించగలవు.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
౪౫. ఫ్లుష్టాః పృష్ఠేంశుపాతైరతి నికట తయా దత్త దాహాతిరేకై
రేకాహాక్రాన్త కృత్స్నత్రిదివ పథపృథుశ్వాసశోషాః శ్రమేణ
తీవ్రోదన్యాస్త్వరన్తామహిత విహితయే సప్తయస్సప్తసప్తే
రభ్యాశాకాశగఙ్గా జలసరళగళావన్నతాగ్రాసనాః వః||
అర్థము
అతినికటతయా= మిక్కిలి దగ్గర యగుట చేత , పృష్ఠే= వీపునందు, దత్తదాహాతిరేకైః = మిక్కిలి వేడిమిని కలిగించుచున్న , అంశుపాతైః= కిరణములు పడుట చేతను , ఫ్లుష్టాః= తాపము పొందినవియును, ఏకాహాక్రాన్తకృత్స్న త్రిదివపథ పృథుశ్యాసశోషాః = ఒక్క పగలుననే ఆకాసము నంతయు నాక్రమించుట చేత పెద్దనిటూరుపులుకలిగి శోషించినవియును , శ్రమేణ= శ్రమచేత, తీవ్రదన్యాః = యెక్కువదప్పిక గలవియును (అందుచేతనే అభ్యాశాకాశగంగాజలసరళ గళావాన్నతాగ్రాననాః = సమీపముననున్న గంగజలమునకై గళమును ముఖమును వంచినవియునగు, సప్తసప్తేః= సూర్యునియొక్క సప్తయః = గుఱ్ఱములు, వః = మీయొక్క , అహితవిహితయే = అనిష్టములు పోగొట్టుటకు , త్వరన్తామ్ = త్వరపడుగాక.
భావము (నాకు తెలిసి)
సూర్యునికి అతి దగ్గరగా ఉండుటచేత మిక్కిలి వేడిమిని భరిస్తూ, పగటి కాలమాత్రమునందే ఆకాశమంతా ఆక్రమించిన శ్రమచేత అతి దాహమునుపొందినవై సమీపంలో ని ఆకాశగంగ జలమునకై ముఖమును వంచినట్టున్న సూర్యుని ఏడు గుఱ్ఱములు మీ అనిష్టములు పోగొట్టగలవు.
ఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽ
౪౬. మత్వాన్యాన్పార్శ్వతో౭శ్వాన్స్ఫటికతటదృషద్దృష్టదేహాద్రవన్తీ
వ్యస్తేహన్యస్తసన్ధ్యేయమితిమృదుపదాపద్మరాగోపలేషు
సాదృశ్యాదృశ్యమూర్తిర్మరకతకటకేక్లిష్టసుతాసుమేరోః
మూర్ధన్యావృత్తిలబ్దధృతగతిరవతు బ్రధ్నవాహావళిర్వః ||
అర్థము
సుమేరోమూర్ధని= మేరుపర్వతశిఖరమున, స్ఫటికతటదృషద్దృష్టదేహా=స్ఫటికపురాలయందు ప్రతిబింబించిన తమదేహమును చూచినదయ్యి, పార్శ్వతిః  అన్యాన్ మత్వా= తమ ప్రక్కల యందు వేరుగా నున్న గుఱ్ఱములని తలచి, ద్రవంతీ= పరుగెత్తుచున్నదియు(మరియు) , పద్మరాగోపలేషు = పద్మరాగమణి ప్రదేశములయందు (మరియు)  , వ్యస్తే అహని సన్ధ్యా ఇయం ఇతి = ప్రొద్దుగ్రుంకగా వచ్చిన సాయంకాలపు సంధ్య ఇది అని (పద్మరాగము యెఱ్ఱగా నుండుటచే సాయంసంధ్య అని గుఱ్ఱములు  భ్రమపడినవి) మృదుపదా=మెల్లగా అడుగులు వేయు చున్నవియు మరియు , మరకతకటతే= మరకత మణిప్రదేశమునందు, సాదృశ్యాదృశ్యమూర్తిః = సాదృశము చేత తన ఆకారము కనుపించనిదియు, (మరకత మణుల రంగు సూర్యుని గుఱ్ఱముల రంగు పచ్చనిదే , ఆ సామ్యము చేత వేరుగా పోల్చ శక్యము కాకున్నది , అందుచేతనే, క్లిష్టసూతా = సూర్యుని సారధి అగు అనూరుని కష్టపెట్టినదియు , ఆవృత్తి లబ్ధ ధృవగతిః = (సారధి ) మరల్చుటని కొంచెమాగినదియునగు , బ్రధ్నవాహావళీః = సూర్యుని గుఱ్ఱములసమూహము , వః = మిమ్ము , అవతారిక = రక్షించుగాక.
ఈ శ్లోకము సూర్యాశ్వముల యొక్క వేగగమనము, మందగమనము ఒక్కింత యగుట చెప్పబడినవి.
భావము (నాకుతెలిసి)
మేరుపర్వత స్ఫటికములందు ప్రతిబింబము గాంచి వేఱు గుఱ్ఱములని తలచి పోటీతో వేగంగా పరుగెడుతూ, పద్మరాగమణులున్నచోట యెఱ్ఱని కాంతులుగాంచి సంధ్యాసమయమని వేగం తగ్గిస్తూ, మరకత తటములందు ఒకే రంగు ప్రభావముతో  అనూరుని కష్టపెడుతున్న సూర్యుని గుఱ్ఱములు మిమ్ము రక్షించుగాక.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
౪౭. హేలాలోలంవహన్తీ విషధరదమన స్యాగ్రజేనావకృష్టా
స్వర్వాహిన్యాస్సుదూరంజనిత జవజయాస్యన్దనస్యస్యదేన
నిర్వ్యాజన్తాయమానే హరితి మని నిజేస్ఫీత ఫేనాహిత శ్రీ
రశ్రేయాంస్యశ్వపన్క్తి కిశ్శమయతుయమునేన పరాతాపనీ వః ||
అవతారిక
కవి ఈ శ్లోకమున  సూర్యుని గుఱ్ఱముల పంక్తిని యమునానదితో పోల్చినాడు. ఈ రెండింటికిని విశేషణముల చేత ఔపమ్యమును సాధించిన పద్ధతి ప్రతిపదార్థమున తెల్లమగును.
అర్థము
అశ్వపంక్తి పక్షమున హేలాలోలం వహంతీ = విలాసముగా పరుగెత్తుచున్నదియు , యమున పక్షమున ప్రవహించుచున్నదియు, అశ్వపక్షమున - విషధరదమనస్య అగ్రజేన= సర్పముల నడచిన గరుత్మంతుని అన్నయగు అనూరుని చేత, యమున పక్షమున = కాళియ సర్పము నణచిన కృష్ణుని అన్నయగు బల రాముని చేత, సుదూరం = చాల దూరము, అవకృష్టా= లాగబడినదియును, అశ్వపక్షమున - స్యందనస్యస్యదేన= తాము లాగుచున్న రథపు వేగము చేత, యమున పక్షమున , ప్రవాహ వేగము చేత , స్వర్వాహిన్యాః జనిత జవజయో= ఆకాశగంగయొక్క వేగమును జయించినదియు , నిర్వ్యాజం= శుద్ధముగా, తాయమానే  హరితమని= వృద్ధి బొందుచున్న పచ్చదనమునందు (సూర్యుని గుఱ్ఱములు రంగు హరితమే యమున రంగు హరితమే) ,నిజస్ఫీత ఫేనాహితశ్రీః = తననురుగు చేత శోభ కలిగినదియు (గుఱ్ఱములు పరుగిడునప్పుడు నురుగులు గ్రక్కును, నదికి నురుగు ఉండును) పైన రెండింటికి గల సాధారణ ధర్మములు చెప్పబడినవి. ) అట్టి అశ్వపంక్తి అది. తాపనీ = సూర్యసంబంధమయినది, తపనుడనగా సూర్యుడు యమున సూర్యుని కూతురు కనుక తాపని = అపరా యమునేవ = యింకొక యమున వలె నున్న అశ్వపంక్తిః= గుఱ్ఱముల పంక్తి, వః = మీయొక్క అశ్రేయాంసి= దురితములను , శమయతు = శమింపజేయు గాక.
 భావము (నాకు తెలిసి)
విలాసంగా ప్రవహించే యమునా నదివలె గుఱ్ఱముల పరుగును పోలుస్తున్నకవి , సర్పగర్వమడచిన గరుత్మంతుని అన్నయగు అనూరుని చే లాగబడుటను కాళీయుని మదమడచిన కృష్ణుని అన్న బలరాముని చే లాగబడిన యమునతో పోలుస్తూ,  నది పచ్చదనమును, నురగలను గుఱ్ఱముల పచ్చదనముతో , పరుగులో గుఱ్ఱాల నోట వెలువడు నురగతోను, తాపని అనగా సూర్యుని కి సంబంధించిన గుఱ్ఱాలను, సూర్యపుత్రిక అయిన యముననూ కూడా పోల్చి చూపి అట్టి గుఱ్ఱములు మీ దురితములను తొలగించు గాక అని చెపుతున్నారు.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
౪౮.మార్గో పాన్తే సుమేరోర్నువతి కృతనతౌనాకధామ్నాం నికాయే
వీక్ష్యవ్రీడానతానాం ప్రతి కుహరముఖం కిన్నరీణాం ముఖాని
సూతేసూయత్యపీషజ్జడగతి వహతాం కన్ధరాగ్రైర్పలదిబ్ధిన్ 
ర్వాహానాం వ్యన్యతాద్వస్సమమసమహారేర్హేషితం కల్మషాణి ||
 అర్థము
సుమేరోః= మేరు పర్వతము యొక్క మార్గో పాన్తే = మార్గపుసమీపమున, నాకధామ్నాం నికాయే =  దేవతల సమూహము , కృతనతౌ= నమస్కారము చేయుచూ , నుపతి = స్తోత్రము చేయుచుండగా, సూతే = రథసారథియగు అనూరుడు, అసూయత్యపి = కోపించుచున్నను , ప్రతికుహరముఖం = (మేరుపర్వతము యొక్క ) ప్రతి గుహాగ్రమందును, వ్రీడావతీనాం = సిగ్గుపడుచున్న, కిన్నరీణాం= కిన్నెరస్త్రీల యొక్క , ముఖాని = ముఖములను , వీక్ష్య= చూచి , పలద్భిః = వెనుకకు మరలుచున్న , కంధరాగ్రైః = మెడలచేత, ఈషజ్జడగతి = కొంచెము మందముగా , వహతాం= పరుగెత్తుచున్న అసమహారే= బేసిసంఖ్య గుఱ్ఱములు గల సూర్యుని యొక్క , వాహానాం = గుఱ్ఱములయొక్క, హోషితం= సకిలింపు , వః = మీయొక్క , కల్మషాణి= కల్మషములను, సమం = ఒకే కాలమున , వ్యన్యతాం= పోగొట్టుగాక.
భావము  (నాకు తెలిసి)
 మేరువు దేవతలకు వాసభూమి.సూర్యుడు ఉదయించునప్పుడు దేవతలు నమస్కరించి స్తుతించుచున్నారు. మేరుపర్వతగుహల మొదళ్ళలో కిన్నెరస్త్రీలున్నారు.వారి ముఖములు గుఱ్ఱపు ముఖములు. సూర్యుని గుఱ్ఱములు మగగుఱ్ఱములు. వాటిని చూచి స్త్రీ స్వభావము చేత కిన్నరీ ముఖములకు సిగ్గు కలిగినది. సూర్యుని గుఱ్ఱములు కిన్నరీ ముఖములు చూచి ఆసక్తికలిగి మెడలు వెనుకకు మరల్చి వేగమును తగ్గించినవి. సారధికి కోపము కలిగినది. అట్టి సూర్యుని గుఱ్ఱముల సకిలింతలు కల్మషధ్వంసము చేయుగాక.
-------------------------------------------------------------------
౪౯. ధున్వన్తో నీరదాళీర్నిజరుచి హరితాః పార్శ్వయోః పక్షతుల్యా

స్తాలూత్తానైః ఖలీనైః ఖచితముఖరుచశ్చ్యోతతాలోహితేన
ఉడ్డీయేవ వ్రజన్తోవియతి గతివశాదర్క వాహాః క్రియాసుః
క్షేమం హేమాద్రి హృద్యద్రుమశిఖరశిరః శ్రేణిశాఖాశుకా వః ||
అర్థము
 నిజరుచి హరితాః = తమకాంతి చేత పచ్చనయి , పార్శ్వయూః = యిరుప్రక్కల , పక్షతుల్యాః = రెక్కలతో సమానమయిన  , నీరదాళీః= మేఘపంక్తులను , ధున్వంతః = విదల్చుచున్నవియును మరియు , తాలూత్తానైః = దవడలపై వెల్లకిలబడిన , ఖలీనైః = కళ్ళెముల చేత , ఖచితముఖరుచః= కప్పబడిన ముఖకాంతి కలిగినవియు, లోహితేనయ్యాతతః = రక్తము స్రవించుచున్నవియు, జవీవశాత్= వేగము వలన , వియతి= ఆకాశమందు, ఉడ్డీయేవవ్రజంతః= యెగిరివెళ్ళుచున్నవోయనిపించు, హేమాద్రి హృద్యద్రువశిఖరశిరశ్శ్రేణిశాఖాశుకాః= మేరుపర్వతమనెడి అందమైన వృక్షముయొక్క శాఖలయందు చిలుకలయిన (చిలుకలవలెనున్న) , అర్కవాహాః=  సూర్యుని గుఱ్ఱములు , వః = మీకు, క్షేమం= క్షేమమును, క్రియానుః = చేయుగాక.
కవి ఈ శ్లోకమున సూర్యుని గుఱ్ఱములను చిలుకలతో పోల్చినాడు. సూర్యుని గుఱ్ఱములు పచ్చనివి.చిలుకలు పచ్చనివి , ఆకసమున పయనించు గుఱ్ఱముల పచ్చదనము చే ప్రక్కలనున్న మేఘములు పచ్చబడి  అది పచ్చని రెక్కలవలె నున్నవి. మేరు పర్వతశిఖరములు చెట్టుకొమ్మలవలె నున్నది. వాటిమీద పయనించు సూర్యాశ్వముల గమనము చిలుకల ఉడ్డీనం. అనగా పక్షుల గమన విశేషము. గుఱ్ఱముల నోటియందు కళ్ళెములుండుట చేత నోటి పచ్చదనము కప్పబడి వాటి ఒరిపిడి చేత రక్తము స్రవించి అవి చిలుక ముక్కువలె నున్నది. ఈ ఉపమాలంకారము  కడు రమ్యముగనున్నది.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
౫౦. ప్రాతః శైలాగ్రరఙ్గే రజని జవని కాపాయ సంలక్ష్యలక్ష్మీ
ర్విక్షీవ్యాపూర్వపుష్పాఞ్జలి ముడునికరం సూత్రధారాయమాణః
యామేష్వఙ్కేష్వివాహ్నః కృతరుచిషు చతుర్ష్వేవజాతప్రతిష్ఠా
మవ్యాత్ప్రస్తావయన్వోజగదటన మహానాటికాం సూర్యసూతః ||
అర్థము
ప్రాతఃశైలాగ్రరంగే = ఉదయపర్వతముయొక్క పై భాగమనెడి రంగస్థలమందు, రజని యవని కాపాయసంలక్ష్య లక్ష్మిః = రాత్రియనెడి తెరలాగుటచేత చక్కగా కనిపించుచున్న శోభ కలవాడును , ఉడు నికరం= నక్షత్రసమూహమనెడు, అపూర్వ పుష్పాఞ్జలిం = అపూర్వమైన పుష్పాంజలిని,  నిక్షీవ్య= చల్లి, సూత్రధారాయమాణః = సూత్రధారుని వలె నున్నటువంటివాడును, అంకేష్విద= అంకముల వలె , కృతరుచిషు = రుచి పుట్టించెడి , అహ్నః చతుర్ష్వేవ యామేషు = పగటి యొక్క నాలుగు జాములయందు , లబ్ధప్రతిష్ఠాం = ప్రతిష్ఠను పొందిన, జగదటనమహానాటికాం= జగత్ మహాప్రబోధము పొంది తిరుగుట అనెడి పెద్దనాటకమును (నాటకమునకు) , ప్రస్తావయన్ = నాందీ ప్రస్తావము చేయుచున్న, సూర్యసూతః = సూర్యుని సారథి , వః = మిమ్ము ,అవ్యాత్ = రక్షించుగాక.
భావము (నాకు తెలిసి)
ఇదియును ఒక రమ్యోపమానము, ఉదయపర్వతాగ్రము నాటక రంగస్థలము. చీకటి తెర తొలగినది, నక్షత్రములే పుష్పాంజలి, నాటకరంగమున సూత్రధారుడు మొదట పుష్పాంజలి చల్లును. పగటి నాలుగు జాములయందు నాలుగంకములు సూర్యుని సారథి అను సూత్రధారుడు, జగచ్చైతన్య మహానాటకమునకు  పై విధముగా నాందీ ప్రస్తావము చేసినాడు.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


9, మార్చి 2013, శనివారం

మయూరుని సూర్యశతకము, అర్థము-౪

౩౧.మీలచ్చక్షుర్విజిహ్మశ్రుతి జడరసనం నిఘ్నితఘ్రాణవృత్తి
స్వవ్యాపారాక్షమత్వక్పరిముషితమనః శ్వాసమాత్రావశేషం
విస్రస్తాఙ్గంపతిత్వా స్వపదపహరతాదశ్రియంవోర్కజన్మా
కాలవ్యాళావలీఢం జగదగద ఇవోత్థాపయన్ ప్రాక్పృతాపః ||
అర్థము
కాలవ్యాళావలీఢం= కాలమను సర్పముచేత కాటువేయబడినదియు, పతిత్వా= పడి, న్వవత్= నిద్రించుచున్నదియు, మీలచ్చక్షుః = కనులు మూసినదియు, విజహ్మశ్రుతిః= వినికిడి లేని చెవులుకలదియు, జడరసనం=పలుకులేని నాల్కకలదియు, (వాసన చూచుట ఘ్రాణవృత్తి) స్వవ్యాపారాక్షమత్వక్= తన పని చేసుకొనలేని చర్మేంద్రియము కలదియు, పరిముషిత మనః= దొంగిలింపబడిన మనస్సు కలదియు, శ్వాసమాత్రావశేషం= శ్వాస మాత్రమే మిగిలియున్నదియు, విస్రస్తాంగం= అవయవములు జారిపోయినదియునయిన, జగత్= జగత్తును , అగద ఇవ= ఔషధము వలె, ఉత్థాపయన్= లేపుచున్న , అర్క జన్మాప్రాక్స్రతాపః= సూర్యుని వలన కలిగిన మొదటి వేడిమి, వః = మీయొక్క, అశ్రియం= దారిద్య్రమును , అపహరతాత్= అపహరించుగాక.
భావము (నాకుతెలిసి)
సూర్యోదయము నిస్త్రాణగా పడియున్న, నిద్రించుచున్న జగత్తును మేల్కొల్పునని కవి వివరించుచున్నాడు. కాలసర్పపుకాటుకు గురియైనట్టు నిద్రించే, కనులు, చెవులు, ముక్కు, నాలుక, చర్మము మొదలగు ఇంద్రియాలన్నీ ఉన్నప్పటికీ ఏదీ పనిచేయనట్టు కేవలం శ్వాస మాత్రమే మిగిలిన జారిన అవయవములుగల జగత్తును (అందులోని ప్రాణికోటిని) ఔషధము ఇచ్చి బాగుచేసినట్టు మేల్కొలుపు సూర్యకాంతి తొలికిరణాల వేడిమి మీ దారిద్ర్యాన్ని పోగొట్టుగాక.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

౩౨. నిశ్శేషంనైశమమ్భః ప్రసభమపనుదన్నశ్రులేశానుకారి
స్తోకస్తోకాపనీతారుణరుచిరచిరాదస్తదోషామపఙ్గః
దాతాదృష్టిం ప్రసన్నాం త్రిభువననయనస్యాశుయుష్మద్విరుద్ధం
వధ్యాద్బ్రధ్నస్య సిద్ధాఞ్జనవిధరపరః ప్రాక్తనో౭ర్చిః ప్రచారః ||
అవతారిక
సిద్ధమైన అంజనవిధికండ్ల నీరును పోగొట్టి, యెరుపును విరిచి, నేత్రదోషములను పోగొట్టి నిర్మలమయిన చూపునిచ్చును. కవి ఈ శ్లోకమున ఉదయసూర్యకిరణప్రసారము సిద్ధాంజనముతో (కాటుకతో) పోల్చుచున్నాడు.
అశ్రులేశానుకారి= కన్నీటి బిందువులననుకరించు (కన్నీటివలెనున్న) నైశం అంభః = మంచునీటిని,నిశ్శేషం=పూర్తిగా, అపనుదన్= పోగొట్టుచున్నదియు, స్తోకస్తోకాపనీతారుణరుచిః= కొద్దికొద్దిగా పోగొట్టబడిన యెరుపుకలదియు (సూర్యకిరణములవలనారుణునికాంతి కొద్దికొద్దిగా తొలగిపోవును.)అచిరాత్= శీఘ్రకాలములో ,అస్తదోషామపంగః= పోగొట్టబడిన దోషసంబంధము కలదియు, దోషములను పోగొట్టెనని ,అనగా నిర్మలమయిన దృష్టిం= చూపును, దాతా= ఇచ్చునదియునయిన , త్రిభువననయనస్యబ్రధ్నస్యప్రాక్తనః అర్చిః= ప్రచారః=ముల్లోకములకు నేత్రమయిన , సూర్యుని ఉదయకిరణప్రసారము , అపరః సిద్ధాంజన విధిరివ= మరియొక సిద్ధాంజన విధ్యాము వలె, యుష్మద్విరుద్ధం= మీకు ప్రతికూలమైన దానిని (అశుభమును) వధ్యాత్= నశింపజేయుగాక.
భావము
ఇక్కడ కవి సూర్యకాంతిని కాటుకతో పోలుస్తున్నాడు. కన్నీటి బిందువులను తుడుస్తూ, కంటికి కొత్త దృష్టిని ప్రసాదిస్తూ, కొద్దిగా ఎరుపు కలిగి అపాంగ దోషములను హరిస్తూ వెలుగుతున్న సూర్యబింబము మీ దృష్టిలోపాలను హరించుగాక.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽఽ
౩౩. భూత్వాజమ్భస్యభేత్తుః కకుభి పరిభవారమ్భభూ శ్శుభ్రభానో
ర్భిభ్రాణాబభ్రుభావం ప్రసభమభి నవామ్భోజజృమ్భాప్రగల్భా
భూషాభూయిష్టశోభా  త్రిభువనభవనస్యా స్య్వైభాకరీస్రా
గ్విభ్రాన్తిభ్రాజమానావిభవతు విభవోద్భూతయే సావిభావః ||
అర్థము
జంభస్యభేత్తుః = ఇంద్రుని యొక్క , కకుభి= దిక్కునందు , శుభ్రభానోః=చంద్రునకును, పరిభవారంభఃభూత్వా= పరాభవము పొందుటకు తొలిప్రదేశమయి, (సూర్యోదయమున చంద్రుడు కాంతిహీనుడగును, అదే చంద్రుని పరాభవము) , బభ్రుభావం బిభ్రాణాం= కపిలవర్ణమును భరించినదియు, ప్రసభం= హఠాత్తుగా, అభినవాంభోజజృంభాప్రగల్భా= క్రొత్త పద్మములను వికసింపజేయుటయందు నేర్పు కలదియు , అసనో = ఈ త్రిభువన భవనస్య= త్రిభువనములనెడి గృహమునకు, భూయిష్టశోభాభూషా= యెక్కువ శోభగల భూషణమయినదియు,  విభ్రాంతి భ్రాజమానా= విభ్రాంతి గొలుపునట్లు ప్రకాశించుచున్నదియు నగు , సా= ఆ, వైభాకరీయా= సూర్యుని సంబంధమగు విభాకాంతి , వః =మీకు, విభవోద్భూతయే= వైభవములు కలుగుట కొఱకు, విభవతు= సమర్థమగు గాక.
భావము (నాకుతెలిసి)
ఇంద్రుని దిక్కు(తూర్పు)నందలి చంద్రునకు పరాభవము జరిగే తొలి ప్రదేశమయి(సూర్యోదయమున చంద్రుడు కాంతిహీనుడగుట) , తామరలను వికసింపజేస్తూ, త్రిభువన గృహసముదాయమునకు ఆభరణంగా భాసిల్లే సూర్యకాంతి వైభవములను మీకు కలిగించుట లో సమర్థమగుగాక.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
౩౪.సంసక్తం సిక్తమూలాదభినవ భువనోద్యాన కౌతూహలినా
యామిన్యాకన్యయేవామృత కరకలశావర్జితేనామతేన
అర్కాలోకః క్రియాద్వోముదముదయశిరశ్చక్రవాళాలవాలా
దుద్యన్బాలప్రవాళ ప్రతిమరుచిరహః పాదపప్రాక్పరోహః ||
అర్థము
అభినవ భువనోద్యాన కౌతూహలిన్యా= (సూర్యోదయము చేత) క్రొత్తప్రపంచమనెడి ఉద్యానవనమందు కుతూహలము కల, కన్యయేవ= కన్యకవలెనున్న, యామిన్యా= రాత్రిచేత, అమృత కరకలశావర్జితేన= చంద్రుడను కలశమునుండి పంపబడిన, అమృతేన= ఉదకముచేత, సంసక్తం ఎడతెఱిపి లేక , సిక్త మూలాత్= తడుపబడిన మూలము కలిగిన,  ఉదయశిరశ్చక్ర వాళాలవాలాత్= ఉదయ పర్వతము యొక్క శిఖరములమండలమనెడు పాదు నుండి ఉద్యన్= లేచుచున్నదియు, బాలప్రవాలప్రతిమరుచిః= లేత చిగురువలె  ఎఱ్ఱని కాంతి కలిగినదియునగు, అహఃపాదపప్రాక్పరోహః= పగలనెడి వృక్షమునకు మొదటి మొలక అయిన, అర్కాలోకః = సూర్యలోకము (కిరణప్రసారము), వః = మీకు, ముదం = సంతోషమును, క్రియాత్= చేయుగాక.
భావము(నాకు తెలిసి)
క్రొత్తప్రపంచమనెడి ఉద్యానవనంలో రాత్రికన్యక చంద్రరసమును (వెన్నెలనీటిని) విరామమెరుగక తడుపబడిన మూలాలనుంచి ఉదయపర్వతపు పాదులో ఎఱ్ఱని చిగుళ్ళతో కూడిన పగలనెడి వృక్షమునకు మొలక లాగా ఉన్న సూర్యలోకము మీకు సంతోషమును కలిగించు గాక.
****************************************
౩౫. భిన్నం భాసారుణస్య క్వచిదభినయా విద్రుమాణాం త్విషేవ
త్వఙ్గన్నక్షత్ర రత్నద్యుతి నికరకరాళాన్తరాళం క్వచిచ్చ
నాన్తర్నిశ్శేష కృష్ణశ్రియ ముదధిమివ ధ్వాన్తరాశిం పిబన్ స్తా
దౌర్యః పూర్వోప్యపూర్వోగ్నిరివ భవదఘప్లుష్టయేవార్కభాసః ||
అర్థము
క్వచిత్= ఒకచోట, అభినవయావిద్రుమాణాంత్విషేవ= క్రొత్త పగడములకాంతివలెనున్న, అరుణ స్వభాసా= అరుణుని కాంతితో, భిన్నం= కూడుకొన్నదియు, క్వచిత్= ఒకచోట, త్వంగన్నక్షత్రరత్నద్యుతినికరకరాళాన్తరాళం= మినుకుమినుకుమనుచున్న నక్షత్రములనెడి రత్నముల కాంతులలో విషయముగానున్న లోపలి భాగము కలదియు, (ఒకచోట) నాంతర్నిశ్శేషకృష్ణశ్రియం= నల్లని కాంతి పూర్తిగా పోక మిగిలియున్నదియునగు, ధ్వాంతరాశిం= చీకట్లగుంపును , ఉదధిమివ= సముద్రమువలె, పిబన్= త్రాగుచున్నదయి మరియు , పూర్వోపి= చాలాకాలము నుండి యున్నదై, అపూర్వః= మరియొక , జౌర్వః అగ్నిరివ=  బడబాగ్ని వలెనున్న , అర్కావబాసః = సూర్యుని ప్రకాశము, భవదఘప్లుష్టయే= మీ పాపములను శోషింపచేయుటకు, స్తాత్= సమర్థమగుగాక.

ఈ శ్లోకమునందు సూర్యతేజస్సు మరియొక బడబాగ్ని అని ఉత్ప్రేక్షింపబడినది. బడబాగ్ని సముద్రపు జలమును తాగును. ఇందు చీకటి సముద్రము; సూర్యతేజము దానిని తాగు బడబాగ్ని , చీకటి యందలి అరుణకాంతి ఆకాశనక్షత్రములు పగడములతో, రత్నములతో పోల్చబడినవి. ఇంతవరకూ సాధారణమే. ఇక చివరి విశేషణము నాంతరిశ్శేష క్రిష్ణశ్రియ అనునది. అంధకార పక్షమున పై ప్రతిపదార్థము చెప్పబడినది. సముద్రపక్షమున తనలోన శేషుడు, విష్ణువు, లక్ష్మీదేవి లేనిది కాదు అని చెప్పవలెను. అనగా సముద్రమున శేషుడు,  విష్ణువు లక్ష్మియుండిరని అర్థము. ఈ
విధముగా ఈ శబ్ద శ్లేషచేత ఈ విశేషము రెండు పక్షములకు సాధించబడినది.
భావము (పైన చెప్పబడియున్నది)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
౩౬.గన్ధర్వైః గద్యపద్యన్యతికరిత వచో హృద్యమాతోద్యవాద్యై
రాద్యైర్యో నారదాద్యైర్మునిభి రభినుతో వేదవేద్యైర్విభిద్య
ఆసాద్యాపద్యతేయం పునరపి జగద్యౌవనం సద్య ఉద్య
న్నుద్ధ్యోతౌ ద్యోతి తద్యౌర్ద్యతు దివస కృతోసావవద్యానివోద్య||
అర్థము
యః= యేది, వేదవేదైః ఆదైః నారదాదైః మునిభిః = వేదవేద్యులయిన నారదాది పూర్వమునుల చేతను, గంధర్వైః=గంధర్వులచేతనున్న, గద్యపద్యన్యతిరికతవచోహృద్యం= గద్యపద్యములు కలసిన వాక్కులతో మనోహరముగా ,ఆతోద్యవాద్యైః= సంగీతవాద్యములతో, విభిద్య= విడివిడిగా అభినుతః= అభినుతింపబడుచున్నదో మరియు, యం= దేనిని, ఆసాద్య= సమీపించి, జగత్= లోకము, పునరపిచ= తిరిగి, యౌవనం= యౌవనమును , అపాద్యతే= పొందుచున్నదో, అసౌ= అట్టి ఈ, ద్యోతితద్యౌః= ఆకాశమును ప్రకాశింపజేయునదియు, సద్య ఉద్యన్= అప్పటికప్పుడు ఉదయించుచున్నదియు నయిన , దివిసీకృతః ఉద్దోతః= సూర్యుని ప్రకాశము, వః = మీ యొక్క , అవద్యాని= అమంగళములను, అద్య= యిప్పుడు, ద్యతు= ఖండించుగాక.
భావము (నాకు తెలిసి)
వేదవేద్యులచేత, గానగంధర్వులచేత పద్య, గద్యరూపేణా సంగీతపరంగా అభినుతింపబడి యౌవనమునొసగెడి సూర్యప్రకాశము మీ అమంగళములన్నిటిని ఖండించుగాక.
౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦
౩౭. ఆవానైశ్చన్ద్రకాన్తైశ్చ్యుత తిమిరతయా తానవాత్తారకాణా
మేణాఙ్కాలోకలోపాదుపహ తమహసామోషధీనాంలయేన
ఆరాదుత్ప్రేక్ష్యమాణాక్షణముదయతటాన్తర్హితస్యాహిమాంశో
రాభాప్రాభాతకీవోదతు నతు నితరాన్తావదావిర్భవన్తి||
అర్థము
ఆవానైః= శుష్కించిన, చంద్రకాంతైః= చంద్రకాంతమణులచేతను(సూర్యోదయమగుచుండగా చంద్రకాంతి తగ్గును.అంతకుపూర్వము చంద్రకిరణస్పర్శచేత చంద్రకాంతమణులు ద్రవించుచుండును. ఇప్పుడు చంద్రకిరణ ప్రసారస్పర్శతగ్గుటచేత సూర్యకిరణము చేతను, చంద్రకాంతమణులు శుష్కించునని భావము.) ,చ్యుతతిమిరతయా= అంధకారము జారిపోవుటచేతనయిన, తారాకాణాంతానవాత్= నక్షత్రముల కృశత్వము
వలనను, ఏణాంకాలోకలోపాత్= చంద్రుని తేజస్సు లోపించినకారణంగా , ఉపహతమహసాం= కాంతినశించిన, ఓషధీనాం లయేన= ఓషధులు అణగుటచేత,  క్షణం= క్షణకాలము, ఉత్ప్రేక్ష్యమాణా= ఊహించబడుచున్నది యును , నతునితరాంతావత్  ఆవిర్భవన్తి= అస్పష్టముగా ఆవిర్భవించుచున్నదియును అగు ,  ఉదయతటాంతర్హితస్య= ఉదయపర్వతప్రాంతమునమాటు పడియున్న , ఆహిమాంశో=  సూర్యుని యొక్క ప్రాభాతికీ ఆభా= ప్రభాతకాంతి , వః = మిమ్ము, అవతు= రక్షించుగాక.
భావము (నాకు తెలిసి)
చంద్రకాంతి నశించి, చంద్రకాంతమణులు శుష్కించి , నక్షత్రకాంతి కృశించిన కారణముతో ఓషధుల ప్రభావము అణగుటచేత ఏర్పడిన క్షణమాత్రపు కాలముననే అస్పష్టముగా ఆవిర్భవించుటకు ప్రారంభించిన ప్రభాత సూర్యకాంతి మిమ్ము రక్షించు గాక.
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
౩౮. సా నౌసానౌదయే నారుణీ తదళ పునర్యౌవనానాం వనానా
మాలీమాలీఢపూర్వాపరి హృతకుహరోపాన్తనిమ్నాతనిమ్నా
భావోభావోపశాన్తిం దిశతు దినపతేర్భాసమానా సమానా
రాజీ రాజీవరేణోస్సమసమయముదేతీవ యస్యావయస్యాః||
అర్థము
యా= ఏది , ఔదమేసానౌ= ఉదయ పర్వతపు చరియయందు, అరుణితదళాపునర్యౌవనానాం= (సూర్యోదయముచేత) ఆకులెఱ్ఱనై తిరిగి యౌవనమును పొందిన , వనానాం= వనములయొక్క, ఆలీం= పంక్తిని, ఆలీఢపూర్వా= తొలుతనాక్రమించినదో(మరియు) , తనిమ్నా= సూక్ష్మమగుటచేత,పరిహృత కుహరోపాన్తనిమ్నా= చెట్ల రంధ్రముల చెంతనున్న పల్లపు ప్రదేశమును పరిహరించినదో మరియు,యస్యాః=ఏ సూర్యకాంతికి , రాజీవరేణోఃరాజీ= తామరపూల పుప్పొడి, వయస్యా= చెలికత్తె అయి , సమానా= సమానమయి , సమసమయం= ఒకే సమయమున , ఉదేతీమ= పైకి వచ్చుచున్నట్లున్నదో, సాః= అట్టి, భాసమానా= ప్రకాశించుచున్న, దివసపతేః  భా= సూర్యుని కాంతి , వః= మీకు, అభావోపశాంతిం= దారిద్ర్యపరిహారమును , దిశతు= ఇచ్చుగాక.(దారిద్ర్యశాంతినికలుగజేయుగాక.)
ఈ శ్లోకమున మొదటిపాదమున మొదట సా నౌ-సా-న- ఔదయేన అని పదచ్ఛేదము. ఈ రెండు వ్యతిరేకార్థకములయిన నకారములను "ఆలీఢపూర్వా" అనుదానికి ముందు చేర్చవలెను. రెండు వ్యతిరేకార్థములుండుటచేత" ఆలీఢపూర్వా" అనియె అర్థము మిగులును. మరియు "సా నౌ సా నౌ" "యే వానానాం వనానాం" "మాలీమాలీధ" "నిమ్నాతనిమ్నా"" భావోభావో" "భాసమానా సమానా" "రాజీ రాజీవ" "ఉదేతీ వయస్యా వయస్యాం" అను తావుల రమ్యమయిన శాబ్దికమగు యమకాలంకారము ప్రయుక్తమయినది.
భావము (నాకు తెలిసి)
ఉదయపు కాలమందు చిగురించిన యౌవనముతో నున్న వనాళిని ఆక్రమించినట్టి, చెట్లరంధ్రములలోని పల్లములను సృశించినట్టి, తామరపూల పుప్పొడి చెలియై పైకి వచ్చు సూర్యకాంతి మీ దారిద్ర్యమును హరించుగాక.
౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧౧
౩౯.ఉజ్జృమ్భామ్భోరుహాణాం ప్రభవతి పయసాం యాశ్రియైనోష్ణతాయై
వుష్ణాత్యాలోకమాత్రం నతు దిశతి దృశ్యాం దృశ్యమానా విఘాతం
పూర్వాద్రేరేవ పూర్వం దివమనుచపునః పావనీ దిజ్ముఖానా
మేనాంస్యై నీ విభాసౌ నుదను నుతి పదైకాస్పదంప్రాక్తనీవః |
అర్థము
యా= యేది, ఉజ్జృంభాంభోరుహాణాం =వికసించిన పద్మములుగల , పయసాం= నీటికి , శ్రియై ప్రభవతి= కాంతిని చేకూర్చుటకు సమర్థమగుచున్నది, కానీ, నోష్ణతాయై= వేడిమిని కలిగింపదో మరియు దృశ్యమానా= చూడబడుచున్నదియై, ఆలోకమాత్రం= చూపును, పుష్ణాతి= పోషించుచున్నది కానీ, దృశాం విఘాతమ్= విఘాతము కలుగజేయుటలేదో మరియు, పూర్వం =ముందు,పూర్వాద్రేః = ఉదయాద్రిని (యిచట షష్ఠ్యంతశబ్దములకు ద్వితీయార్థము చెప్పుకొనవలెను, అనుచ= పిదప, దివం= ఆకాశమునకు, పునః= మరల , దిజ్ముఖానాం= దిక్కులను ,పావనీ= పవిత్రము చేయుచున్నదో, సా= ఆ, మతిపదై కాస్పదం= స్తోత్రవాక్యములకు స్థానమయిన(" ఆస్పదం"అనునది "విభా" అను పదమునకు విశేషణమయినను నిత్యనపుంసకమగుట చేత స్త్రీ ప్రత్యయము రాదు, ప్రాక్తనీ= ఉదయకాలసంబంధమయిన, ఐనీ,విభా=సూర్యునికాంతి, వః= మీయొక్క , ఏనాంసి= పాపములను , నుదతు= పోద్రోలుగాక.
భావము (నాకు తెలిసి)
ఏ ఉదయకాంతి అయితే వికసించిన పద్మములతో నున్న నీటికి కాంతిని తప్ప వేడినివ్వదో,ఏ ఉదయకాంతి అయితే  చూపులకు పోషణ (సహకారం) తప్ప హాని చేయదో ,ఏ ఉదయకాంతి అయితే  దిక్కులను పవిత్రం చేయుచున్నదో ఆ స్తవనీయమైన ఉదయకాంతి మీ పాపములను పారద్రోలు గాక.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
౪౦. వాచాం వాచస్పతే రప్యచలభిదుచితాచార్యకాణాం ప్రపఞ్చై
ర్వైరఞ్చనాన్తథోచ్చారిత చతుర ఋచాంచాననానాంచతుర్ణామ్
ఉచ్యేతార్చాసువాచ్యచ్యుతిశుచిచరితంయస్యనోచ్చైర్వివిచ్య
ప్రాచ్యం వర్చశ్చకాసచ్చిరముపచినుతాత్తస్యచణ్డార్చిషోవః ||
అర్థము
అచలభిదుచితాచార్యకాణాం= ఇంద్రునకాచార్యత్వము చేయుటకుచితములయిన, వాచస్పతేః వాచాం= బృహస్పతివాక్యముల యొక్క , ప్రపంచైః= విస్తారములచేతను మరియు, తథా= అదే విధముగా, ఉచ్చారితరుచిమదృచాం= దీప్తికల ఋక్కులను ఉచ్చరించెడి, వైరించానాం చతుర్ణానాం ఆవనానాం=బ్రహ్మవైన నాలుగు ముఖములయొక్క (వాచాం ప్రపంచైః= వాక్యవిస్తారముల చేతను ఇది మొదటిదే యిచ్చట ఆక్షిప్తమగును.), యస్య = ఏ సూర్యుని యొక్క, వాచ్యచ్యుతి శుచిచరితం= దోషములేక పరిశుద్ధమగు చరిత్రము కలిగినదయి, అర్చాసు= పూజాసమయములందు , నోచ్యేత=పెద్దగా వివేచింప చెప్పబడదో, అనగా చెప్పుటకు సాధ్యము కాని మహిమ కలదని,  తస్య చండార్చిషః= అట్టి సూర్యుని యొక్క, చకాసత్= ప్రాచ్యం వర్చః= ప్రకాశించుచున్న, ఉదయవర్చస్సు,  వః = మిమ్ము, చిరం= చిరకాలము, ఉపచినుతాత్= వృద్ధి పొందించుగాక.
భావము (నాకు తెలిసి)
ఇంద్రునికే ఆచార్యత్వం గఱిపే బృహస్పతి విస్తృతవాక్కుల చేత, బ్రహ్మ నాలుగు ముఖాల చేత ఏ సూర్య చరిత్ర ఐతే స్తుతింపబడదగినదో, మరియు స్తుతించుటకు సాధ్యము గాని మహత్తు గలిగినదో అట్టి సూర్యప్రకాశము మిమ్ము ఎల్లప్పుడూ వృద్ధి చేయు గాక.

3, మార్చి 2013, ఆదివారం

మయూరుని సూర్యశతకం, అర్థము -౩

౨౧.యత్కాఙ్తిం పఙ్కజానాం న హరతి కురుతే ప్రత్యుతాధిక్యరమ్యాం
నో ధత్తేతారకాభాం తిరయతి నితరామాశు యన్నిత్యమేవ
కర్తుం నాలం నిమేషం దివసమపి పరం యత్తదేకం త్రిలోక్యా
శ్చక్షుస్సామాన్య చక్షుర్విసదృశమఘభిద్భాస్వ తస్స్తాన్మహోవః||
అవతారిక
సూర్యుడు "కర్మసాక్షి జగచ్చక్షుః" అని త్రిలోకములకు నేత్రముగాక చెప్పబడినాడు. కాని సామాన్య జనుల నేత్రమునకును సూర్యతేజ మనెడి త్రిలోకనేత్రమునకును పరస్పర విరుద్ధ ధర్మములను కవి నిరూపించుచున్నాడు.
అర్థము
యత్=ఏది (ఏ సూర్యతేజస్సు) , పంకజానాం= పద్మముల యొక్క, కాంతిం=కాంతిని, న హరతి=హరింపదు, ప్రత్యుత= మీదు మిక్కిలి, ఆధిక్యరమ్యాం=(ఆ కాంతిని) యెక్కువ రమ్యమయిన దానినిగా, కురుతే= చేయుచున్నదో (సూర్యకాంతి పద్మమును వికసింపజేసి దానికి అధిక శోభను గూర్చుచున్నది . మామూలు నేత్రమునకు ఉపమానము చెప్పుట యందు కవులు "నేత్రము పద్మకాంతిని హరించు"నని చెప్పుదురు.) , యచ్చ= మరియు నే సూర్యకాంతి , నిత్యమేవ = ప్రతిదినమును తప్పక, ఆశు= (తానుదయించిన వెంటనే) శీఘ్రముగా, తారాకాభాం= నక్షత్రకాంతిని, నోధత్తే= ధరించుటలేదు, నితరాం= మిక్కిలి, తిరయతి= అంతర్ధానము చేయుచున్నది(నేత్ర మట్లు కాదు, తారకా అనగా కనుగ్రుడ్డు అని కూడా అర్థము, తారకాభాం= కనుగ్రుడ్డు యొక్క కాంతిని ధరించి యుండును) మరియు, యత్= ఏ సూర్యతేజస్సు, దివసమపి = పగలమంతయు , నిమేషం= మూసికొనుటయును, కర్తుం= చేయుటకు, నాలం= చేతకానిదో(నిమేషమనగా రెప్పపాటొక అర్థము, కన్ను పగలంతయు రెప్ప మూతలు చేయుచునే యుండును) తత్= ఆ, ఏకం=ఒక్కటియే అగు (కనులు రెండు సూర్యతేజస్సు ఒకటే) , సామాన్యచక్షుర్విసదృశం= సామాన్య నేత్రముతో పోలికలేని, త్రిలోక్యాః చక్షుః= ముల్లోకములకు నేత్రమయిన, భాస్వతఃమహః=సూర్యుని యొక్క తేజస్సు, వః= మీ యొక్క , అఘభిత్= పాపములను భేదించునది, స్తాత్= అగుగాక.
భావము (నాకు తెలిసి)
సూర్యుని వర్ణించుటయందు జగచ్చక్షుః అని అందురు. జగత్తుకు నేత్రము వంటిదని . కానీ సామాన్య చక్షువు నకు ఈ జగచ్చక్షువునకు  భేదమెంతేని కలదు. కన్నులు కమలముల కాంతిని హరించినట్టు కవులు చెప్పుదురు, కానీ జగచ్చక్షువైన సూర్యుడు కమలములకు అధికమగు కాంతిని ప్రసాదించును. మరియు తాను వెలిగినపుడు తారకల కాంతి ని గ్రహించడు సరికదా, తారకలనే అంతర్ధానము చేయును. కాని కన్నులు కనుగ్రుడ్డులనబడే తారకల కాంతి పైనే తాము ఆధారపడి యుండును. అంతియేకాక రెప్పలల్లార్చకుండా కన్నులు ఉండలేవు. జగచ్చక్షువు పగలంతయు మూతబడకయుండును.అట్టి జగచ్చక్షువైన సూర్యుడు మీకు మేలు చేయుగాక.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
౨౨.క్ష్మాం క్షేపీయః క్షపామ్భశ్శిశిరతరజల స్పర్శతర్షాద్రుతేవ
ద్రాగాశా నేతు మాశా ద్విరదకరసరః పుష్కరాణీవబోధమ్
ప్రాతః ప్రోల్లఙ్ఘ్యవిష్ణోః పదమపి ఘృణయేవాతి వేగాద్దవీయ
స్యుద్దామం ద్యోతమానా దహతు దినపతేర్దుర్నిమిత్తం ద్యుతిర్వః||
అర్థము
క్షపాంభశ్శిశిరతరజలస్పర్శతర్షాత్ ఇవ= (రాత్రి) మంచునీటిచేత బాగా చల్లనైన నీటిని స్పృశించుటకు కోరికవలనో యనునట్లు ,క్ష్మాం= భూమిని,క్షేపీ = శీఘ్రముగా, యఋతా=పొందినదియును , మరియు ఆశాద్విరదకరనరఃపుష్కరాణి= దిగ్గజములయొక్క తుండముల చివళ్ళను లేక పద్మములను (పుష్కరశబ్దమునకు తుండపు అగ్రభాగము, పద్మము రెండర్థములు. ఈ రెండింటిలో నేది అయినను గ్రహింపవచ్చును.), ప్రబోధం నేతుం ఇవ= (ఆ పుష్కరములను వికసింపజేయుటతో అనునట్లు, ఆశాః =దిక్కులను, ద్రాక్= శీఘ్రముగా, ఋతా= వ్యాపించినదియును (శ్లోకము యొక్క మొదటిపాదములోనున్న దానిని అన్వయముకై తెచ్చుకొనవలెను.) , ప్రాతః= తెల్లవారుజామును, ప్రోల్లంఘ్య=దాటి, విష్ణోఃపదం ఇతి= విష్ణువు యొక్క పదమిది అని, కృపయా ఇవ= దయచేతనో అనునట్లు, అతివేగాత్= మిక్కిలి వేగముగా (విష్ణుపదమును దాటి) , దవీయసీ= దూరమయినదియునగు, ఉద్దామం ద్యోతమానా= మిక్కిలి ప్రకాశించుచున్న, దినపతేః ద్యుతి= సూర్యుని తేజస్సు, వః= మీయొక్క, దుర్నిమిత్తం= దుశ్శకునమును,దహతు= దహించుగాక.
భావము (నాకు తెలిసి)
రాత్రంతా కురిసిన మంచువల్ల చల్లబడిని నీటిని తాకుటకు, పద్మములను, దిగ్గజముల తొండపు  చివరిభాగములను వికసింపజేయుటకు అత్యంత దూరములోనున్న విష్ణుపదమును దాటి వచ్చి గొప్పగా ప్రకాశించే సూర్యతేజస్సు మీ దుశ్శకునముల దహించుగాక.
#############################################################
౨౩.నో కల్పాపాయ వాయోరదయరయదళత్క్ష్మాధరస్యాపి గమ్యా
గాఢోద్గీర్ణొజ్వల శ్రీరహని న రహితా నో తమః కజ్జలేన
ప్రాప్తోత్పత్తిః పతఞ్గాన్న పునరుపగతా మోషముష్ణత్విషోవో
వర్తిస్సైవాన్యరూపా సుఖయతు నిఖిలద్వీపదీపస్య దీప్తిః||
అవతారిక
ఈ శ్లోకమున కవి సూర్యదీప్తిని దీపపువత్తిగా, సూర్యుని దీపముగా వర్ణించుచున్నాడు. ఇందు వర్ణ్యము వత్తి. మరియు మామూలు దీపపు వత్తికిని, సూర్యదీప్తి అనెడు వత్తికిని కల భేదమును నిరూపించుచున్నాడు.

అదయరయదళత్ క్ష్మాధరస్య= కఠినమగు వేగముచేత కొండలను పగులగొట్టిన, కల్పాపాయ వాయోరపి= ప్రళయకాలపు గాలికైనను, న గమ్యా= పోగొట్టుటకు సాధ్యము కానిదియు (సాధారణమగు దీపపువత్తి గాలికి పోవును. ఇది యట్లు కాదు.) మరియు అహని= పగటియందు, గాఢోద్గీర్ణోజ్జ్వలశ్రీ= గాఢముగా ఉజ్జ్వలకాంతులను క్రక్కుచున్నదియు (ప్రసరింపజేయునది)  సాధారణమయిన దీపపు వత్తి పగలు వెలిగించినా కాంతులీనదు) ,తమఃకజ్జలేన= అంధకారమనెడి మసితో, ననోరహితా=శూన్యము కానిది కానిదియు (అనగా మసి లేనిది అని అర్థము. శూన్యా అని వ్యతిరేకార్థకములగు ననో లను ప్రయోగించుట చేత , లేనిది అని అయినది) (సాధారణపు దీపపు వత్తికి మసి బట్టును, దీనికి మసి బట్టదు) , పతంగాత్ = సూర్యునివలన , జ్రాప్తాత్పత్తిః= ఉత్పత్తి కలిగినది (పుట్టినది) , నపునఃమోషం ఉపగతా= నాశము పొందనిది , పతంగ శబ్దమునకు మిడుత కూడ అర్థము అందుచేతను, సాధారణ దీపవర్తి పక్షమున పై దానికి వ్యతిరేకముగా, పతంగము వలన ఆరిపోవునది అని అర్థము.) , సా= అట్టి, అన్యరూపా= మామూలు వత్తి కన్న భిన్నరూపము కల, నిఖిలద్వీపద్వీపస్య= సమస్త ద్వీపములకు ద్వీపమయిన, ఉష్ణత్విషః= సూర్యునియొక్క , దీప్తి = దీప్తి అనెడి వర్తి= వత్తి, వః = మిమ్ములను, సుఖియతు= సుఖింపజేయుగాక.
భావము (నాకు తెలిసి)
సూర్యమనెడి దీపానికి, మామూలు దీపానికి గల భేదమును చూపిస్తూ కవి ఇలా అంటున్నాడు.
కొండలనే పగులగొట్టే గాలికి కూడా చెదరనిది, పగలే కాంతులు విరజిమ్మేది(తన ముందు మరే దీపము సాటి రానంతగా), శలభాల వల్ల నశించనిది, యుగాలుగా వెలుగుతున్నా మసి బట్టనిది అయిన సూర్యబింబము మిమ్ము సుఖింపజేయుగాక.
దీపము చిన్న గాలికే ఆరుతుంది, పగలు ఏ మాత్రమూ కాంతి చూపదు, శలభాలు మీద పడిపోతే ఆరిపోతుంది, వెలిగించిన చోట మసి మిగులుస్తుంది.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

౨౪.నిశ్శేషాశావపూర ప్రవణ గురుగుణశ్లాఘనీయ స్వరూపా
పర్యాప్తిం నోదయాదౌ దినగమనమయో పప్లవేప్యున్నతైవ
అత్యంతం యానభిజ్ఞా క్షణమపి తమసా సాకమేకత్ర వస్తుం
బ్రధ్నస్యేద్ద్యా రుచిర్వో రుచిరివ రుచితస్యాప్తయే వస్తునోస్తు||
అవతారిక
కవి ఈ శ్లోకమున సూర్యకాంతిని , ఐహిక విషయములందు మానవునకు కలుగురుచికిని శబ్దముల ద్వారా  ఔపమ్యమును సాధించి రుచికన్నా సూర్యరుచికి వైలక్షణ్యమును కూడ జెప్పినాడు.
అర్థము
నిశ్శేషావశావపూరప్రవణగురుగుణశ్లాఘనీయ స్వరూపా= సమస్త దిక్కులను పూరించు గొప్పగుణము చేతను స్తుతింప దగిన స్వరూపము కలదియును, (మానవ రుచిపక్షమున ఆశా శబ్దమునకు ఆశ అనియే అర్థము. కాని సూర్యరుచి ఆశలను (దిక్కులను) అన్నిటినీ పూరించును . మానవ రుచి అన్నిటినీ పూరింపలెదు. కనుక ఇది స్తుతింపదగిన స్వరూపము కలది కాదు) సూర్యరుచి ఉదయాదౌ= ఉదయించు ఆదికాలమందు మాత్రమే, పర్యాస్తాన= బాగా వ్యాపించెడిది కాదు, దినగమసమయోపప్లవేపి= పగలు పోయి అస్తమించెడి ఆపత్కాలమునందు కూడ, ఉన్నతైవ= ఉన్నతమైనదే  (సూర్యకాంతి ఉదయకాలమందు అస్తమయకాలమందు కూడ ఉన్నతముగా పైకే ప్రసరించును., మరి మానవుల రుచి సంకల్పారంభసమయంలో ఎత్తుగా నుండి అది తీరని ఆపత్కాలమున వంగి పోవును.మరియు యా= ఏ సూర్యకాంతి , క్షణమపి= క్షణకాలము కూడ, తమసా సాకం= అంధకారముతో కూడ , ఏకత్ర= ఒకచోట, వస్తుం= ఉండుటకు, అనభిజ్ఞా= ఎరుగనిచో(రుచి తమోగుణము వలన పుట్టును. దాని తోనే కలసి ఉండును.) తమస్సుతో చేరని -సా= ఆ, బ్రధ్నస్య ఇద్ధా రుచిః= సూర్యుని యొక్క ప్రదీప్తమగు కాంతి, రుచిరివ= మానవునిఅభిలాషము వలెనే, వః= మీ యొక్క(మీరు) రుచితస్య వస్తునః = కోరిన వస్తువు యొక్క, ఆప్తయే= పొందుటకొరకు , అస్తు= అగుగాక.
భావము(నాకు తెలిసి)
సూర్యరుచి అన్ని దిక్కులనూ పూరించును.ఉదయాస్తమయాలందు ఊర్ధ్వతను పాటించును. మానవ రుచి కొన్నిటినే పూరించుకోగలదు. అనగా మానవ సంకల్పబలం ప్రారంభంలో ఉన్న ఉన్నతంగా చివరిలో ఉండకపోవచ్చును. అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరవచ్చును, చేరకపోవచ్చును. కానీ సూర్యరుచి/ప్రకాశం ఉదయం నుంచి అస్తమయం వరకూ మార్పురాకుండా వెలుగుతుంది.అది ఉన్నచోట అంధకారానికి తావులేదు. అనుకున్న లక్ష్యాలను/గమ్యాలను చేరడానికి  తోడ్పడడం మానదు. కాబట్టి మీకు అది కోరిన వస్తువులను లభించేట్టు చేయును.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
౨౫. బిభ్రాణశ్శక్తిమాశు ప్రశమిత బలవత్తార కౌర్జిత్యగుర్వీం
కుర్వాణో లీలయాధశ్శిఖినమపి లనచ్చన్ద్రకాన్తావభాసం
అదధ్వాదన్ధకారే రతిమతి శయినీ మావహన్వీక్షణానాం
బాలో లక్ష్మీ మపారామపర యివ గుహో హర్పతేరాతపోవః ||
అవతారిక
కవి ఈ శ్లోకమున సూర్యాతపమును కుమారస్వామితో పోల్చుచున్నాడు.
అర్థము
ప్రశమిత బలవత్తార తార్జిత్వగుర్వీం= బలవంతుడగు తారకాసురుని తేజస్సునణచుట యందు గొప్పదైన, శక్తిం= శక్తి అనెడు ఆయుధమును, బిభ్రాణః= భరించినవాడును (సూర్యాతపపక్షమున తారకల (నక్షత్రముల) కాంతి నణచుటయందు గొప్పదగు శక్తిని భరించునది.) , లసచ్చంద్రకాంతావభాసం= మెరయుచున్న పింఛములకొసలలో ప్రకాశించుచున్న, శిఖినమపి= నెమలిని, లీలయా= విలాసముతో , అధః కుర్వాణః= క్రిందుగా చేయుచున్నవాడును, వాహనముగా గలవాడని అర్థము. (సూర్యాతప పక్షమున చంద్రకాంతమణి వలె ప్రకాశించు శిఖిని (అగ్నిని) అధఃకరించునది, అంధకారేః= శివునియొక్క, వీక్షణానాం= కనులకు, అతిశయినీం రతిం= ఎక్కువ ఇష్టమును, అవహన్= కలిగించువాడును, సూర్యాతప పక్షమున అంధకారమునందు ఎక్కువ ఇష్టమును కలిగించునదియు, బాలః= బాలుడగు, సూర్యాతపపక్షమున లేతది, అపర ఇవ గుహః = రెండవకుమారస్వామి వలెనున్న, అహర్పతేః ఆతపః= సూర్యుని వేడిమి, వః= మీకు, ఆశు= శీఘ్రముగా, అపారం= అంతులేని లక్ష్మీం= సంపదను, ఆదధ్యాత్= కలిగించుగాక.
భావము (నాకు తెలిసి)
తారకాసురుని వధించిన కుమారస్వామి వలె తారకల కాంతిని ధిక్కరించినట్లుగా,నెమలిని వాహనం గా చేసుకున్న కుమారస్వామి వలె అగ్ని(శిఖి అంటే నెమలి, అగ్ని) కాంతినే తక్కువగా చూపించకలిగినట్లుగా, ప్రకాశించు  సూర్యకాంతి మీకు సంపదలొసగుగాక. ఇక్కడ శిఖి, తారక అనే పదాలకున్న భిన్న అర్థాల వలన ఒకే శబ్దం లో శ్లేషనుపయోగించి కవి రెండు భిన్న సందర్భాలను చమత్కారంగా వివరిస్తున్నాడు.
********************************************************
౨౬.జ్యోత్స్నాం శాకర్ష పాణ్డుద్యుతి తిమిర మషీశేషకల్మాషమీష
జ్జృమ్భోద్భూతేన పిఙ్గం సరసిజరజసా సన్ధ్యయా శోణశోచిః
ప్రాతః ప్రారమ్భకాలే సకలమపి జగచ్చిత్రమున్మీలయన్తీ
కాన్తిస్తీక్ష్ణత్విషోఽక్ష్ణాం ముదముపనయతాత్తూలికేవాతులాం వః ||
అవతారిక
కవి ఈ శ్లోకమునందు సూర్యకాంతిని పలురంగులతో చిత్రమును లిఖించి ప్రకాశింపజేయు చిత్రకారుని కుంచెతో పోల్చుచున్నాడు.
అర్థము
జ్యోత్స్నాం శాకర్ష పాండుద్యుతి తిమిర మషీశేషకల్మాషం =(ప్రాతఃకాలమున) కొద్ది వెన్నెల మిగులుటచే కొద్ది తెలుపును, కొద్ది చీకటి మిగులుటచే కొద్ది నలుపును కలిసి చిత్రవర్ణము కలిగిన మరియు , ఈషజ్జృంభోద్భూతేన = కొంచెము వికసించుటచేత కలిగిన, సరసిజరజసాం= పద్మముల పుప్పొడిచేత, పిఙ్గం= పచ్చగా నున్న మరియు, సంధ్యయా= సంధ్యాకాలముచేత (రాత్రికి పగలుకు సంధికాలము) , శోణరోచిః = ఎరుపు రంగుగల,జగత్= జగత్తును, సకలము= సమస్తమును, ప్రాతః ప్రారంభకాలే = సూర్యోదయపు మొదటి సమయమున , చిత్రమివ= చిత్రపటమును వలెనే, ఉన్మీలయన్తీ= తెరచుచున్న, తీక్ష్ణత్విషః= సూర్యుని యొక్క, కాంతిః= కాంతి , తూలికేవ= (చిత్రకారుని కుంచె వలె) , వః= మీ యొక్క , అక్ష్ణాం= కన్నులకు, ముదం= సంతోషమును, ఉపనయతాత్= కలిగించుగాక.
భావము (నాకుతెలిసి)
చిత్రకారుడు రంగులన్నీ వాడి అద్భుతమైన చిత్రము చిత్రించినట్టుగా సూర్యభగవానుడు రాత్రి కొద్దిగా మిగిలిన వెన్నెల తెలుపునీ, చీకటి నలుపునీ, సంధ్య ఎరుపునీ, కొద్దిగా వికసించిన పద్మపు పుప్పొడి పసుపునీ వాడి ఉదయకాలమును కన్నులకు సంతోషం కలిగించే విధముగా చిత్రించుచున్నాడు.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
౨౭. ఆ యాన్తీం కిం సుమేరోస్సరణిరరుణితాపాద్మరాగైః పరాగై
రాహోస్విత్వ్సస్యమాహారజన విరచితావైజయన్తీ రథస్య
మాఞ్జిష్ఠీ ప్రష్ఠవాహావళి విధుత శిరశ్చామరాళీను లోకై
రాశఙ్క్యాలోకితైవంసవితురఘనుదేస్తాత్ప్రభాత ప్రభా వః ||
అర్థము
పాద్మరాగైః = పద్మరాగమణుల సంబంధమగు, పరాగైః= పొడులచేత, అరుణితా= యెర్రగా చేయబడినదై, సుమేరోః= మేరు పర్వతమునుండి, ఆయాన్తి= వచ్చుచున్న , సరణిః కిం=  మార్గమా ఏమి? (అనియును), మాహారజనవిరచితా= కుంకుమపువ్వులచేత చేయబడిన (ఎర్రరంగు పూయబడిన) స్వస్యరరస్యవైజయన్తీ అహోస్విత్= తన రథముయొక్క పతాకమా యేమి (అనియును) , మాంజిష్ఠ ప్రష్ఠ వాహావళి విధుతశిరశ్చామరాళీను= పచ్చని తన  మేలిగుఱ్ఱములు తలలు విదిలింపగా ఆ తలలపైనున్న చామరములా? అనియును, ఏవం= ఈ ప్రకారముగా , లోకైః= లోకులచేత , ఆశంక్య ఆలోకితా= ఊహించి చూడబడిన, సవితుః = ప్రభాత ప్రభా= సూర్యుని ఉదయంకాంతి, వః = మీకు, అఘనుదే= పాపములు పోగొట్టుటకు, స్తాత్ = అగుగాక.
భావము (నాకు తెలిసి)
సూర్యుడు ఉదయిస్తుండగా వచ్చిన యెరుపు కాంతి మేరు పర్వతము పైనుండి పద్మరాగమణుల పుప్పొడితో వేయబడిన మార్గమా అన్నట్లు, కుంకుమపువ్వులచేత చేయబడిన తన రథము యొక్క పతాకమా అన్నట్లు తన గుఱ్ఱములు తలలు విదిలింపగా రాలి పడిన చామరములా అని విభ్రాంతి తో ఊహాగానము చేయు మీకు ఆ ఉదయకాంతి పాపములు పోగొట్టుగాక.
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
౨౮.ధ్వాన్తం ధ్వంసం విధత్తే నతపతి రుచిమన్నాతిరూపం వ్యనక్తి
న్యక్తం నీత్వాపి నక్తం న వితరతి తరాంతావదహ్నస్త్విషం యః
సప్రాతర్మావిరంసీదసకల పటిమా పూరయన్యుష్మదాశా
మాశాకాశావకాశా వతరణతరుణ ప్రక్రమోఽర్క ప్రకాశాః ||
అర్థము
యేః= ఏది, రుచిమాన్=కాంతి కలదయి, (తీక్ష్ణత్వము కలదియై) , ధ్వాంతధ్వంసం విధత్తే= చీకటి ని రూపుమాపుచున్నది, నాతిరూపం వ్యనక్తి = తనరూపమునెక్కువ వ్యక్తపరచుట లేదు , నక్తం న్యక్త్వం నీత్వాపి= రాత్రిని తక్కువ చేసియును, తావత్= అప్పుడు, అహ్నఃత్విషం = పగటికాంతిని, నవితరతితరాం= యెక్కువగా నియ్యదో (అట్టి ) ప్రాతః= ఉదయమున , అసకలపటిమా= అసమగ్రమగు సామర్థ్యము గల, ఆశాకాశావతరణతరుణ ప్రక్రమః= దిక్కుల ఆకాశమునకు దిగుచున్న (వ్యాపించుచున్న) మరియు లేతనైన , సః= ఆ, అర్కప్రకాశః సూర్యకాంతి , యుష్మదాశాం = మీ కోరికను, పూరయన్= పూరించుచున్నదై, మా విరంసీత్ = విరామము లేక కొనసాగుగాక.
భావము (నాకు తెలిసి)
ఏ లేత సూర్యప్రకామైతే తీక్ష్ణమగు కాంతితో చీకటిని రూపుమాపుచున్నదో, తన రూపము అవ్యక్తముగా నుంచుతూ రాత్రిని తక్కువ  జేయుచూ, అన్ని దిక్కులనూ వెలిగించుచున్నదో ఆ సూర్యకాంతి మీ కోరికలను పూర్తి జేయుటలో విరామమెఱుగక నుండుగాక.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
౨౯.తీవ్రం నిర్వాణహేతుర్యదపి చ విపులం యత్ప్రకర్షేణ చాణు
ప్రత్యక్షం యత్పరోక్షం యదిహయదపరం నశ్వరం శాశ్వతంచ
యత్సర్వస్య ప్రసిద్ధం జగతి కతి పయేయోగినో యద్విదంతి
జ్యోతిస్తద్విప్రకారం సవితురవతు వో బాహ్యమాభ్యంతరంచ||
అర్థము
యదపి= యేది, తీవ్రం = వేడియయి, నిర్వాణహేతుః= సుఖ (మోక్ష) హేతువయినదో, యత్= ఏది, విపులం విస్తారమయి, ప్రకర్షేణచాణు = మిక్కిలి అణువయినదో, యత్= యేది, ప్రత్యక్షం= కనపడుచున్నదయి, పరలోక సంబంధమయినదో , నశ్వరం = నశించుస్వభావము కలదై(అస్తమించుట) శాశ్వతంచ= శాశ్వతము గూడ నయినదియో, యత్= యేది, సర్వస్య ప్రసిద్ధం= అందరికిని తెలిసినదో,యత్=దేనిని , జగతి= లోకమున కతిపయే యోగినః= కొందరు యోగులు మాత్రమే, విదంతి= తెలుసుకొనుచున్నారో, తత్= అటువంటి, ద్విః ప్రకారః= రెండు రీతులు కలిసినదై, బాహ్యం అభ్యంతరం చ= వెలుపల, లోపల ప్రకాశించుచున్న, సవితుఃజ్యోతిః =సూర్యుని యొక్క తేజస్సు, వః = మిమ్ము, అవతు= రక్షించుగాక.
భావము (నాకు తెలిసి)
ఏ సూర్యుని యొక్క తేజస్సు వేడిగా ఉంటూ సుఖం కలిగిస్తుందో, విస్తారంగా ఉంటూ కూడా అణుమాత్రమయినదో,  పరలోక సంబంధమయినదయి కూడా చర్మచక్షువులకు కనిపిస్తూ ఉన్నదో, అస్తమించే గుణం ఉండి కూడా శాశ్వతమయినదో, అందరికీ కనిపిస్తూ కూడా కొందరికే అవగతమయ్యే లక్షణం కలిగినదో అట్టి తేజస్సు మిమ్ము రక్షించుగాక.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ౩౦. రత్నానాం మణ్డనాయప్రభవతి నియతోద్దేశ లబ్ధావకాశం
వహ్నైర్దార్వాది దగ్ధుం నిజజడిమతయాకర్తు మానన్దమిన్దోః
యచ్చత్త్రై లోక్య భూషావిధిరఘుదహనంహ్లాది వృష్ట్యాశుతద్వో
బాహుళ్యోత్వాద్యకార్యాధికతరమివతాదేక మేవార్కతేజః||
అవతారిక
రత్నములకు, అగ్నికి, చంద్రునకును తేజస్సుకలదు. కానీ ఆ కాంతి వరుసగా నొక్కొక్కటి దేహాలంకారానికి, కర్రను కాల్చుటకు, ఆనందము కలిగించుటకు మాత్రమే. కానీ సూర్యతేజస్సు ఒక్కటే అన్ని విధములుగానుపయోగించునని కవి భావము. ఈ శ్లోకమున తేజశ్శబ్దాన్ని "ప్రభవతి" అను దానిని రత్న, వహ్ని, యిందు శబ్దములకు కూడ అన్వయింపజేయవలెను.
అర్థము
నియతోద్దేశ లబ్ధావకాశం= పరిమితములగు (కర్ణాది) ప్రదేశములయందున్న, రత్నానాంతేజః= రత్నములతేజస్సు, మండనాయ= అలంకారము కొరకు, ప్రభవతి=పనికివచ్చుచున్నది,వహ్నేః= అగ్నియొక్క (కాంతి) దార్వాది= కఱ్ఱ మొదలగు వాటిని, దగ్ధుం= కాల్చుటకు(పనికి వచ్చుచున్నది) , యత్తు= యేది, త్రైలోక్య భూషావిధిః= మూడు లోకములకు అలంకారవిధి అయినదో, అఘదహనం= పాపములను దహించునదో, వృష్ట్యా = వర్షము చేత (కురిసి) హ్లాది = సంతోషము కలుగజేయునదో, తత్= అట్టి, బాహుళ్యోత్పాద్యకార్యాధికతరం= బహుకార్యములను (రత్నకార్యము, వహ్ని కార్యము, చంద్రకార్యము) ఉత్పాదించుట చేత, మిక్కిలి అధికమయిన, అర్కతేజః= సూర్యతేజము, ఏకమేవ=ఒక్కటే వః= మిమ్ము, అవతాత్= రక్షించుగాక "ఆదిత్యాజ్జాయతే వృష్టిః" సూర్యుని వలన వర్షము కురియునని శాస్త్రము.
భావము (నాకు తెలిసి)
రత్నములు, అగ్ని, చంద్రుడు వరుసగా అలంకారమునకు, కర్రను కాల్చుటకు, మానసికాహ్లాదము కలిగించుటకు విడివిడిగా ఉపయోగపడును. సూర్యుడు మూడు లోకాలకు అలంకారమై, సర్వ పాపములను దహిస్తూ, మానసికాహ్లాదము కలిగిస్తూ, వర్షము నకు కారణమగుచున్నది.  కాబట్టి పై మూడింటి సుగుణాలనూ తనలోనే కలిగి ఉన్నట్టి సూర్యకాంతి మిమ్ముల రక్షించుగాక.